NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
38734

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Obsluha lanovky, Strojník lanovej dráhy, Lanovkár

Charakteristika
Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva riadi a obsluhuje lesnícku lanovku. Organizuje práce pri približovaní a vývoze dreva z lesných porastov vrátane montáže a demontáže lesníckej lanovky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
  Špecifikácia:
  Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  Špecifikácia:
  Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  Špecifikácia:
  Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 8343 - Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení
SK ISCO-08: 8343005 - Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
SK NACE Rev.2: Lesníctvo a ťažba dreva
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Operátor vleku, lanovky

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
(Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.)
3
ochrana lesa
(Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.)
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
lesná doprava a mechanizácia
3
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
(Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. v ťažbovej činnosti: diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva, hydraulická ruka s drapákom a v pestovateľskej činnosti: prídavné zariadenia na rotavátorovanie, podrezávanie, kyprenie, mulčovanie a pod. )
3
sortimentácia a druhovanie dreva
3
metódy a postupy sústreďovania dreva lesníckymi lanovkami
(Vedomosti o jednotlivých typoch lesníckych lanoviek, ich použitie a projektovanie v nedostupných terénoch a výber pracovísk, resp. lesných porastov na základe technických parametrov a technologických kritérií. Vedomosti o pracovných postupoch a organizácii práce pri montáži a demontáži lesníckych lanoviek. )
3
technologické postupy spracovania dreva
(Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa spracovania dreva.)
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
(Technické normy a štandardy pre prevádzku lesníckych lanoviek a kolesových traktorov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce. )
3
postupy opravy strojov a zariadení v lesnom hospodárstve
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie, obsluha a montáž a demontáž lesníckych lanoviek
3
ťažba dreva
(Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva. )
3
dodržiavanie technologických, technických a bezpečnostných predpisov pri spracovaní dreva lesníckou lanovkou
3
riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami a iných mechanizmov v lesnom hospodárstve
(V ťažbovej, pestovateľskej činnosti a ochrane lesa.)
3
manipulácia s vyťaženým drevom na odvoznom mieste alebo na mieste expedície dreva
3
terénne úpravy zvážnic, banketov a vstupov do lesných porastov
(Úprava terénu radlicou traktora pre približovanie dreva a vstup lesných strojov/mechanizmov do lesných porastov.)
3
starostlivosť, kontrola, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení v lesnej výrobe
(Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a zariadení určených na približovanie a vývoz dreva, zhŕňanie haluziny a pre práce vykonávané v pestovateľskej činnosti.)
3
manipulácia s vyťaženými kmeňmi a ich sústreďovanie na miesto odvozu
(Výroba sortimentov dreva a ich sústreďovanie z lesných porastov na odvozné miesto, práce na odvoznom mieste: ukladanie, geľbovanie dreva, presun sortimentov a pod.)
3
projektovanie približovacích trás pre sústreďovanie dreva lesníckou lanovkou
3
spracovanie dreva lesníckymi lanovkami
(Výroba sortimentov dreva zo sústreďovaných surových kmeňov viacoperačnou lesníckou lanovkou, resp. jej odvetvovacou a skracovacou (procesorovou) hlavicou. )
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia