NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista ochrany lesa


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
38731

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Odborný zamestnanec (referent) ochrany lesa, Vedúci odborný referent - špecialista ochrany lesa

Charakteristika
Špecialista ochrany lesa metodicky riadi zabezpečovanie úloh integrovanej ochrany lesa, usmerňuje zisťovanie poškodenia lesa antropogénnymi a prírodnými škodlivými činiteľmi. Metodicky usmerňuje a koncepčne riadi komplexnú ochranu lesa proti biotickým a abiotickým škodcom.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za komunikáciu s orgánmi štátnej správy a s lesníckou ochranárskou službou. Spracováva údaje o škodlivých činiteľoch. Usmerňuje výkon hospodárskych činností v lesoch v súlade so zásadami ochrany lesa.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2133 - Špecialisti v oblasti ochrany životného prostredia (okrem priemyselnej ekológie)
SK ISCO-08: 2133005 - Špecialista ochrany lesa
SK NACE Rev.2: Lesníctvo a ťažba dreva
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ekológ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
geodézia a kataster nehnuteľností
(Vedomosti o geometrických plánoch, katastrálnych mapách a územiach, o správe katastra nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.)
7
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
(Zásady hospodárenia a využiteľnosti prírodných (obnoviteľných a neobnoviteľných) zdrojov a ich vplyv na životné prostredie. Systémy certifikácie lesa v schémach PEFC a FSC.)
7
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
(Odpady, distribúcia a preprava chemických látok a zmesí.)
7
pedológia
(V oblasti lesníctva.)
7
ochrana lesa
(Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.)
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
(Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.)
7
hospodárska úprava lesov
(Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky.)
7
projektový manažment
(Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch).)
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
(Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.)
7
metódy pestovania a ochrany lesa
7
ekonomika lesného hospodárstva
(Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva.)
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
(Normy pre lesnícke činnosti súvisiace s ochranou lesa. )
7
metódy dopravy a prepravy chemických látok, prípravkov a nebezpečných odpadov
(Chemické prípravky a zmesi používané v lesníctve v boji proti biotickým škodcom.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
(Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vedenie a aktualizácia príslušných databáz v lesníctve
(V oblasti ochrany lesa a aplikácie chemických prípravkov a zmesí.)
7
zisťovanie a monitorovanie zdravotného stavu lesov a škodlivých činiteľov
7
zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
7
spracovávanie hlásení o škodách, lesných škodcoch a o kalamitách väčšieho rozsahu
(Spracovávanie štatistických hlásení a výkazov v oblasti ochrany lesa.)
7
poradenstvo a odborné konzultácie v lesníctve
(V oblasti ochrany lesa, ochrany prírody a životného prostredia.)
7
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
4
koordinácia lesníckych činností vo väzbe na legislatívne predpisy v lesnom hospodárstve a o ochrane prírody a krajiny
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
strategické plánovanie v oblasti ochrany lesa a navrhovanie riešení pri odstraňovaní následkov škodlivých činiteľov
7
vypracovávanie projektov v lesnom hospodárstve
(Europrojekty na poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia

Špecialista ochrany lesa a pracovník lesníckej ochranárskej služby počas vizuálnej kontroly kalamitného dreva napadnuteho lykožrútmi