NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Liehovarník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
38052

Garancia
Sektorová rada pre potravinárstvo

Alternatívne názvy
Operátor liehovaru, Operátor zariadenia na výrobu liehu

Charakteristika
Liehovarník obsluhuje technologické zariadenia na výrobu liehu. Pripravuje vstupné suroviny na výrobu liehu, dbá o dodržiavanie stanovených technologických parametrov v procese výroby liehu, vykonáva preventívnu údržbu technologických zariadení (kontrola, čistenie, dezinfekcia) a vedie príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08: 7514009 - Liehovarník
SK NACE Rev.2: Výroba potravín
Výroba nápojov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Liehovarník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady BOZP a PO
4
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
(pri výrobe liehu )
4
potravinárska chémia
(chemické procesy pri výrobe liehu)
4
technológia výroby liehovín
4
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
4
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
4
technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha destilačných aparátov a ďalších zariadení na výrobu liehovín
4
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
3
dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v liehovarskej výrobe
4
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe piva, vína a liehovín
4
orientácia v tovaroznalectve a v daných komoditách v potravinárskom priemysle
(v liehovarníckej výrobe)
3
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
(v liehovarníckej výrobe)
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
(v liehovarníckej výrobe)
4
posudzovanie hodnôt parametrov kvasného a destilačného procesu v liehovarníckej výrobe
4
príprava surovín na výrobu liehu
4
riadenie ovládacích panelov vo výrobe liehu
4
kontrola procesov destilácie, rektifikácie dehydratácie liehu
4
voľba technologických podmienok a parametrov v liehovarníckej výrobe
4
odoberanie vzoriek vyrobených liehovarníckych produktov a ich degustácia, prípadne vybrané laboratórne skúšky kvality
4
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
4
príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na liehovarnícku výrobu
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE