NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Procesný technik v chemickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3772

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Procesný inžinier v chemickej výrobe

Charakteristika
Procesný technik v chemickej výrobe definuje, konkretizuje a optimalizuje technologické postupy v chemickej výrobe, analyzuje problémy vo výrobnom procese a navrhuje riešenia, pripravuje procesné plány, technickú dokumentáciu a postupy výroby. Zabezpečuje a riadi ostatné procesné úkony súvisiace s výrobou zahŕňajúce oblasť podporných služieb a činností údržby, logistiky a skladovania.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08: 3116003 - Procesný technik v chemickej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Technik chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
6
ekonomika a riadenie chemickej výroby
6
chemické procesy
5
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
6
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
6
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
6
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
6
priemyselná ekológia
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
5
technológia výroby a spracovania chemických vlákien
5
technológia výroby farmaceutík
5
technológia výroby tukov a kozmetiky
5
technológia výroby gumárenských výrobkov
5
anorganická chémia
5
organická chémia
5
chémia silikátov
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
meranie spotreby práce, vypracovávanie časových štúdií, ich vyhodnocovanie a stanovovanie spotreby času v chemickej výrobe
6
zabezpečovanie stanovených technických a ekonomických parametrov v chemickej výrobe
6
riadenie procesov v chemickej výrobe, vrátane kontroly posudzovania ich priebehu
6
zabezpečovanie štandardných technologických postupov a podmienok na diskontinuálne, či typovo opakované operácie v chemickej výrobe alebo prevádzke
6
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výroby
6
zber a vyhodnocovanie údajov a dát generovaných pri monitoringu chemického procesu
6
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
6
stanovovanie spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok chemickej výroby alebo prevádzkových procesov
6
stanovovanie technologických postupov a technologických podmienok v chemickej výrobe/prevádzke
6
spracovanie všeobecných teórií a poznatkov, koncepcií a prognóz v chemickej výrobe
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia