NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3760

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov zabezpečuje a plní úlohy v rámci schválených projektov - nových výrobkov, liekov od formulačných expertov, špecialistov a vedúceho laboratória vo farmaceutickej výrobe. Pripravuje formulačné, laboratórne, pilotné a klinické vývojové projekty farmaceutického vývoja, vedie predpísanú dokumentáciu z priebehu výroby a vývoja jednotlivých výrobných šarží výrobkov podľa požiadaviek správnej výrobnej praxe.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Nastavovanie a príprava laboratórnych a poloprevádzkových strojov na výrobu príslušných šarží a zabezpečovanie materiálu a surovín na technologické skúšky. Podiel na overovaní surovín v laboratórnom merítku, na odbere validačných a stabilitných vzoriek. Vedenie príslušnej záznamovej dokumentácie o prevádzke strojov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Nariadenie vlády 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, § 40 Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok 1. lekárenstvo 2. metódy farmaceutického skúšania 3. technológia prípravy liekov 4. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii 5. zdravotnícke pomôcky

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Nariadenie vlády 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, § 40

  • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Klasifikácie
ISCO-08: 3213 - Farmaceutickí laboranti
SK ISCO-08: 3213004 - Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
SK NACE Rev.2: Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Farmaceutický laborant

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
4
technológia výroby farmaceutík
4
biochémia
4
zdravie a hygiena pri práci
(Hygiena práce a pracovného prostredia z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom, reprodukčne toxickým faktorom, aktívnymi farmaceutickými substanciami a chemickými látkami, ktoré vykazujú iné nebezpečenstvo, škodlivosť alebo toxicitu.)
4
analytická chémia
(Kvantitatívne a kvalitatívne chemické analýzy.)
4
metrológia v chemickom priemysle
4
fyzikálna chémia
4
softvéry pre odborné aplikácie
(SAP)
3
farmaceutická chémia
4
biofarmácia
4
liekové formy, farmakológia
(Práca s odbornou literatúrou, liekopismi, zákonitosti pôsobenia liečiv, ich indikácia a kontraindikácia.)
4
farmaceutická technológia
4
farmaceutická analýza
4
toxikológia
(Poznanie právnych noriem upravujúcich problematiku toxických látok, životné a pracovné prostredie.)
4
spôsoby prípravy liečebných prostriedkov z prírodných zdrojov
4

Návrhy na doplnenie EKR
funkčný princíp zariadení na výrobu liekových foriem a ich validity
4
postupy prípravy pevných, polotuhých, tekutých liekových foriem
(Zvládnutie jednotlivých technológií od ľahkých - priame lisovanie tabliet, cez vlhkú granuláciu, obaľovanie tabliet, prípravu retardov, prípravu peliet, kapsúl, šumivých tabliet.)
4
predpisy správnej výrobnej praxe na výrobu liekov
(V zmysle platnej legislatívy (zákon o lieku a súvisiace predpisy) je nutná znalosť správnej výrobnej praxe štandardov pre výrobu liekov.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
4
ciachovanie analytických závaží, teplomerov a kalibračných kvapalín
3
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
4
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
3
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
4
riadenie ovládacích panelov diaľkovo riadených farmaceutických výrobných procesov
3

Návrhy na doplnenie: EKR
výroba jednotlivých liekových foriem
4
prepočty koncentrácií danej látky v zmesi, hustota roztokov, prepočet množstva účinnej látky a excipientov pri príprave laboratórnych a pilotných šarží
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia