NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Aplikačný technik v chemickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3758

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Servisný technik v chemickom priemysle, Technik chemických, farmaceutických a textilných operácií

Charakteristika
Aplikačný technik v chemickej výrobe zabezpečuje internú a externú validáciu chemických produktov z hľadiska úžitkových vlastností konkrétneho výrobku podľa požiadaviek zákazníka.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08: 3116001 - Aplikačný technik v chemickej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba chemikálií a chemických produktov
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Technik chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
5
technológia výroby a spracovania chemických vlákien
5
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
5
validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
5
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
(Zaznamenáva podmienky skúšok pre aplikáciu ďalších skúšok.)
5
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
odbery vzoriek a skúšky plastových materiálov a výrobkov
5
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
5
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
5
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
5
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
4
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia