NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocný pracovník v chemickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3756

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Manipulačný pracovník v chemickej výrobe

Charakteristika
Pomocný pracovník v chemickej výrobe vykonáva práce, ktoré nesúvisia priamo s riadením chemickej výroby, ale ju podporujú. Jedná sa o rôzne manipulačné činnosti, skladovanie a presun materiálov, čistiace práce a prípravu aditívov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08: 9329008 - Pomocný pracovník v chemickej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
2
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
1
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
2
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
2
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
skladovanie chemických látok, surovín, materiálu, výrobkov, medziproduktov a vedľajších produktov chemických a spracovateľských výrob
2
evidencia, balenie a expedícia v chemickej výrobe
1
vedenie vysokozdvižných vozíkov, vrátane obsluhy zdvíhacieho zariadenia
1
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia