NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dispečer v chemickom priemysle


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3754

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Koordinátor chemického závodu/podniku

Charakteristika
Dispečer v chemickom priemysle operatívne riadi prevádzkovanie výrobného útvaru (podniku, závodu) a výrobu produktov v zmysle schváleného plánu. Koordinuje toky polotovarov medzi výrobnými jednotkami a expedíciu hotových výrobkov. Koordinuje riešenie neštandardných stavov a komunikuje s interným a externým prostredím v zmysle interných a externých predpisov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 3133 - Dispečeri v chemickom priemysle
SK ISCO-08: 3133000 - Dispečer v chemickom priemysle
SK NACE Rev.2: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Technik chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
(Nadväznosti jednotlivých technológií v rámci celého reťazca od prísunu surovín po výrobu konečného produktu. Všeobecný prehľad o chemických procesoch.)
5
technológia spracovania ropy
(Jednotlivé kroky spracovania ropy na motorové palivá vrátane hydroganačných a krakovacích procesov. Pyrolýzne procesy a výroba plastov.)
4
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
(Poznanie vlastností nebezpečných látok, miesta kde sa nachádzajú, spôsob manipulácie s nimi a spôsob ich likvidácie.)
4
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
(Znalosť kvality jednotlivých výrobkov v zmysle príslušných noriem.)
4
priemyselná ekológia
(Znalosti o max. povolených hodnotách znečisťujúcich látok vypúšťaných do vonkajšieho prostredia a postupy v prípade prekročenia max. povolených hodnôt.)
3
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
3
organická chémia
(Základné vedomosti o druhoch organických syntéz a podmienkach výroby rôznych organických látok.)
3
anorganická chémia
3
technológia výroby farmaceutík
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dispečerské riadenie a koordinácia činností jednotlivých prevádzok v chemickej výrobe
5
zabezpečovanie plynulosti a rovnomernosti chemickej výroby alebo prevádzky
5
zabezpečovanie likvidácie havarijných stavov chemickej výroby alebo prevádzky, koordinácia zásahov záchranárskych a opravárskych čiat a vykonávanie ďalších opatrení pri havarijných stavoch
4
koordinácia zabezpečovania prísunu optimálneho množstva surovín, materiálu a polotovarov
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
4
orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
3
orientácia v technikách ochrany životného prostredia pri zaobchádzaní s chemickými látkami
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia