NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster (supervízor) v chemickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3752

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Majster/supervízor/vedúci zmeny v gumárenskej výrobe, Majster/supervízor/vedúci zmeny v petrochémii, Majster/supervízor/vedúci zmeny v rafinérii, Majster/supervízor/vedúci zmeny vo farmaceutickej výrobe, Majster/supervízor/vedúci zmeny vo výrobe plastov

Charakteristika
Majster (supervízor) v chemickej výrobe riadi prostredníctvom pracovného tímu bezpečné a ekonomické prevádzkovanie výrobnej jednotky v zmysle technologických predpisov a noriem za účelom výroby chemických produktov v požadovanej kvalite a kvantite.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08: 3122008 - Majster (supervízor) v chemickej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Technik chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
prezentovanie Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
(Znalosť princípov prevádzkovania a základných konštrukčných princípov strojov v chemickej výrobe (čerpadlá, kompresory, vývevy, kolóny, tepelné výmenníky, vzduchové chladiče).)
5
technológia spracovania ropy
( Znalosť procesov a technológie celého reťazca spracovania ropy (destilácie, reforming benzínov, hydrogenačné a krakovacie procesy, blending motorových palív). Znalosť bezpečnostných a enviromentálnych požiadaviek.)
4
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
3
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
(Čistenie znečistených odpadových vôd, ochrana podzemných vôd, ochrana ovzdušia.)
4
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
3
priemyselná ekológia
3
ekonomika a riadenie chemickej výroby
3
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
3
technológia výroby farmaceutík
(Všeobecné základy výroby farmaceutík. )
4
technológia organických výrob
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie a organizácia spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok, procesov, resp. pracovných činností v chemickej výrobe
5
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo zverenom úseku chemickej výroby
5
zabezpečovanie plynulosti a rovnomernosti chemickej výroby alebo prevádzky
4
sledovanie a vyhodnocovanie pre vedenie chemických procesov a ich využitie pri riadení
3
riadenie špecifikácie množstva a druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok v chemickej výrobe
4
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v chemickej výrobe
5
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia