NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik kontroly kvality v chemickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3750

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Chemický technik - kontrolór kvality

Charakteristika
Technik kontroly kvality v chemickej výrobe zabezpečuje vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality chemických výrobkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08: 3116002 - Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
anorganická chémia
4
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
4
analytická chémia
4
technológia výroby a spracovania chemických vlákien
4
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
4
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
4
fyzikálna chémia
4
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
4
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
4
vlastnosti čistiacich chemických prípravkov
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
4
zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
4
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
4
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
4
tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v chemickej výrobe
4
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
4
vypracovávanie revíznych správ, protokolov, záznamov a iných dokumentov o revíziách a výsledkoch kontrol v chemickej výrobe, vrátane evidencie
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia