NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Rezač kovov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3738

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Pílkar, Pracovník na píle v strojárskej výrobe, Pracovník na plazme v strojárskej výrobe, Pracovník v deliarni kovov, Strihač kovov

Charakteristika
Rezač kovov zabezpečuje rezanie kovov pomocou mechanických, laserových, plazmových zariadení a vodným lúčom. Vykonáva rezanie a delenie železných, nerezových a hliníkových tyčí, rúr, profilov a platní na polotovary na ďalšie obrábanie. Zabezpečuje rezanie profilov pod uhlami podľa výkresov pre zvárané zostavy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08: 7212001 - Rezač kovov
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Zvárač

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
(Zásady BOZP pri práci s rezacími nástrojmi a technológiami.)
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
3
pružnosť a pevnosť
3
kovové a nekovové materiály
(Jednotlivé druhy a tvary materiálov a ich stav.)
3
technológia brúsenia
3
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
(Vrátane vysokozdvižných a ďalších manipulačných vozíkov, viazania bremien.)
2

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby a princípy obrábania a rezania materiálov
3
označenie jednotlivých druhov materiálu
(V sklade podľa normy.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola odladených výrobných programov, porovnanie parametrov
3
navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
3
orientácia v normách a strojárskej technickej dokumentácii
(Materiálové normy, čítanie technických výkresov.)
3
obsluha konvenčných frézok, okružných a pásových píl, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
(Obsluha jednotlivých druhov píl, zadávanie parametrov rezania, výmena nástroja a jednoduchá údržba/oprava píl.)
3
obsluha zariadení na rezanie kovov kyslíkom
(Mechanické, laserové, plazmové zariadenia a vodný lúč.)
3

Návrhy na doplnenie: EKR
číslovanie a označovanie dielcov, výrobkov a montážnych častí
(Firemný znak, veľkosť, rok výroby, výrobné číslo.)
3
obsluha, programovanie a nastavovanie CNC deliacich strojov
(Laser, vodný lúč, plazma.)
3
diagnostika príčin porúch stroja v strojárskej výrobe
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE