NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Chemický špecialista technológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3732

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Chemický inžinier - technológ, Technický pracovník - technológ, Technológ v chemickej výrobe

Charakteristika
Chemický špecialista technológ koordinuje a zabezpečuje technologickú prípravu, spracováva koncepcie a metódy riadenia kvality v chemickej výrobe, aplikuje vedecké poznatky a teórie v chemickej výrobe. Zodpovedá za vypracovanie a aktualizovanie technologickej dokumentácie a dohliada na dodržiavanie technologických postupov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2145 - Chemickí špecialisti
SK ISCO-08: 2145001 - Chemický špecialista technológ
SK NACE Rev.2: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
7
anorganická chémia
7
organická chémia
7
polymérová chémia
6
analytická chémia
6
technológia anorganických výrob
7
technológia organických výrob
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
6
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
6
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
6
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
7
ekonomika a riadenie chemickej výroby
6
priemyselná ekológia
6
makromolekulová chémia
6
metrológia v chemickom priemysle
6
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
6
validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
6
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
6
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
(napríklad legislatíva REACH, IPKR)
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
6
stanovovanie technologických postupov a technologických podmienok v chemickej výrobe/prevádzke
7
stanovovanie koncepcie riadenia kvality v chemickej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly
5
stanovovanie spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok chemickej výroby alebo prevádzkových procesov
6
organizovanie a zabezpečovanie technologickej prípravy chemických výrob
7
zabezpečovanie technologickej prípravy a zmien v chemickej výrobe
7
spracovávanie technických podkladov o kapacitných a technologických možnostiach chemickej výroby, podkladov pre marketingovú a obchodnú činnosť a pod.
7
spracovanie všeobecných teórií a poznatkov, koncepcií a prognóz v chemickej výrobe
5
návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
7
kontrola a analýza dosahovaných výsledkov prevádzky v chemickej výrobe
6
overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov v chemickej výrobe
6
vykonávanie technického/technologického dozoru na pracoviskách v chemickej výrobe, kontrola dodržovania stanovených technologických postupov a podmienok
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
6
zostavovanie matematických modelov využívaných procesov a jednotkových operácií na kontrolu správnej funkcie jednotlivých aparátov v systéme výrobného procesu
7
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
5
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
7
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
7
vyhodnocovanie výsledkov výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
6
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
6
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
7
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
6
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
6
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výroby
7
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
7
zabezpečovanie podkladov na inžinierske štúdie v oblasti strojových zariadení chemickej výroby, vypracovávanie či zabezpečovanie potrebnej technickej dokumentácie
6
riadenie špecifikácie množstva a druhov materiálu, kontroly kvality a technických skúšok v chemickej výrobe
7
riadenie a organizácia spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok, procesov, resp. pracovných činností v chemickej výrobe
7
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
7
dispečerské riadenie a koordinácia činností jednotlivých prevádzok v chemickej výrobe
5
zabezpečovanie štandardných technologických postupov a podmienok na diskontinuálne, či typovo opakované operácie v chemickej výrobe alebo prevádzke
7
zabezpečovanie stanovených technických a ekonomických parametrov v chemickej výrobe
7
dodržiavanie zásad bozp, hygieny práce a požiarnej prevencie v chemickom priemysle
6
orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
6
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
6
zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
6
spolupráca pri kontrole kvality, technických a prevádzkových skúškach v chemickej výrobe
6
organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v chemickej výrobe
6
riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia