NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster (supervízor) v strojárskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3619

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Predák, Supervízor, Vedúci zmeny

Charakteristika
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe riadi vymedzené organizačné útvary alebo technologické úseky organizácie pri zaisťovaní úloh stanovených operatívnym plánom vzhľadom na množstvo, kvalitu a termíny.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08: 3122012 - Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
strojné mechanizmy
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
(Znalosť ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa svojích práv a povinností a práv a povinností podriadených zamestancov. Znalosť vnútropodnikových predpisov o ohodnocovaní zamestnancov a ich spravodlivé využívanie. )
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
manažment pre majstrov
4
manažment - supervízor
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
4
logistika vo výrobe
4
environmentálny manažment
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
(Technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riešenie disciplinárnych priestupkov
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v strojárskej výroby
4
navrhovanie opatrení na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v strojárskej výrobe
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách strojárskej výroby
4
dispečerské riadenie strojárskej výroby
4
kontrola pracovného výkonu robotníkov
4
riadiaca, koordinačná, priebežná kontrolná činnosť podriadených pracovníkov v strojárskej výrobe
4
určovanie požiadaviek na vzdelanie robotníkov
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE