NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hotelová gazdiná


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
36170

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Hotelová gazdiná vedie a riadi tím chyžných, komunikuje s hotelovými hosťami a rieši ich požiadavky. Spolupracuje s recepciou, eviduje a vykonáva inventarizáciu zvereného majetku, tovaru a prostriedkov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Hotelová gazdiná takisto vypracováva harmonogram prác, zodpovedá za stav a čistotu izieb a spoločných priestorov, dodržiava hygienické predpisy,triedi a balí prádlo a bielizeň, zabezpečuje odvoz do práčovne a nahlasuje závady.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 5151 - Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
SK ISCO-08: 5151003 - Hotelová gazdiná
SK NACE Rev.2: Ubytovanie
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
svetový jazyk
3
zásady vedenia pracovného kolektívu
3
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
3
inventarizácia
3
prevádzka ubytovacích zariadení
3
technologické postupy upratovania
3
postupy preberania tovaru
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie a organizácia pracovníkov a činností na zabezpečenie plynulého chodu zverených úsekov
3
výdaj kľúčov, odomykanie a zamykanie budovy v súlade s domovým poriadkom, dozor nad používaním spoločných priestorov budovy
3
kontrola dodávok potravín, bielizne, pomocného materiálu a prostriedkov, kontrola a vydávanie zásob
3
kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
3
kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia
3
kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
3
kontrola skladových zásob a ich pohybov
3
základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb
3
ošetrovanie a skladovanie nápojov
3
skladovanie potravinárskych surovín
3
obsluha bežnej kancelárskej techniky (pobočková telefónna ústredňa, záznamník, skener, fax, kopírka, tlačiareň a pod.)
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
3
komunikácia v prevádzke a so zákazníkmi
3
posudzovanie a ovplyvňovanie interpersonálnych vzťahov a interná komunikácia
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE