NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3588

Garancia
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe využíva nové vedecké poznatky a teórie pri vývoji nových výrobkov a technológií v oblasti sklárstva.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe rieši náročné výskumné a vývojové úlohy a projekty zamerané na inováciu a racionalizáciu procesov, technológie, či na overenie nových surovín a materiálov, alebo na vývoj nových produktov s cieľom zníženia výrobných nákladov a/alebo zvýšenia úžitkovej hodnoty skleného materiálu, hmoty, zmesi, polotovaru, alebo výrobku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Poznámka:
Vzdelanie v odbore sklárskej technológie.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141029 - Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 8
NKR: Úroveň 8
ISCED: 864

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista sklárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
8
validačné programy na štatistické spracovanie analytických dát v chémii
8
technológia výroby silikátových materiálov
8
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
7
priemyselná ekológia
7
chémia silikátov
8
softvéry pre odborné aplikácie
8
metódy kontroly v sklárskej výrobe
8
metódy zošľachťovanie skla
8
stroje a zariadenia na výrobu skla
8
spôsoby odoberania vzoriek
8
sklárske suroviny, ich vlastnosti
8
technológia tavenia skloviny
8
technológia výroby a spracovania dutého skla
8
technológia ťahania skleného vlákna
8
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
8
technológia výroby a spracovania technického skla
8
technológia výroby a spracovania lisovaného skla
8
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
8
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
8
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
8

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
8
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v sklárskej výrobe
8
vykonávanie technických skúšok v sklárstve
8
vykonávanie technických skúšok novej technológie v sklárskej výrobe
8
vykonávanie technických skúšok technológie s vysokým stupňom inovácie v sklárskej výrobe
8
orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a spracovanie skla
8
metodická kontrola dodržiavania technologických postupov v sklárskej výrobe
8
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov pri výrobe alebo zušľachťovaní skla
8

Návrhy na doplnenie: EKR
vývoj produktov
8
vývoj, inovácia a racionalizácia technológii
8

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE