NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3576

Garancia
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe organizuje systém riadenia kvality. Zabezpečuje kontrolné a vyhodnocovacie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly a vypracováva plány kontroly kvality. Zodpovedá za vedenie oddelenia kontroly kvality tak, aby boli dosiahnuté kvalitatívne a hygienické špecifické ciele organizácie, tj. organizačné a technické zaistenie efektívneho chodu kontroly kvality. Zabezpečuje požiadavky na metrológiu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Podporuje oddelenie predaja pri riešení reklamácií zákazníkov, vedenie pri zisťovaní nezhôd a riešení problémov vo výrobe. Podporuje oddelenie nákupu pri stanovení vhodných dodávateľov a vyjednávaniach o kvalite surovín, obchodný úsek pri vyjednávaniach so zákazníkmi v prípade ich požiadaviek, sťažností, reklamácií, požadovaných testov, atestácií a certifikátov. Navrhuje technologické a organizačné opatrenia na zabezpečenie kvality materiálov a výrobkov. Na definovanie a zabezpečenie kvality používa schválené dokumenty pre riadenie kvality: príručku kvality, technicko-organizačné postupy, pracovné a technologické inštrukcie pre zabezpečenie kvality, vstupné/výstupné/medzioperačné testy a merania parametrov kvality podľa STN, alebo ISO 9000/14000. V menších spoločnostiach sa podieľa aj na zabezpečení kontroly kvality primárne na výstupe z výroby, ale pre zabezpečenie sofistikovanej výroby sleduje aj vstupnú kontrolu kvality surovín, zmesí a polotovarov a medzioperačnú kontrolu kvality počas výroby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141031 - Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista sklárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
rozhodovanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
technológia výroby a spracovania skla
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
suroviny na výrobu skla a ich vlastnosti
7
systémy a štandardy riadenia kvality v oblasti výroby skla
7
zásady riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva sklárskej výroby
7
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
7
chémia silikátov
7
fyzikálna chémia
7
postupy reklamácie a reklamačného konania
7
normy a technické podklady v sklárskej výrobe
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch v sklárskej výrobe
7
optimalizácia výrobných procesov v sklárskej výrobe
7
spracovávanie podkladov na reklamačné konanie
7
navrhovanie preventívnych opatrení z hľadiska dosahovania kvality
7
koordinácia nápravných opatrení na dosiahnutie kvality v sklárskej výrobe
7
navrhovanie a zlepšovanie postupov kontroly kvality
7
vyhodnocovanie činností vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v sklárskej výrobe
7
navrhovanie o pozastavení výroby v prípade nezhody s určenými parametrami
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s dodržiavaním systému kvality vo výrobe
7
stanovenie plánu kontroly kvality
7
vstupná, výstupná a medzioperačná technická kontrola
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia