NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3454

Garancia
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Alternatívne názvy
Kontrolór kvality vo výrobe stavebných materiálov, Technik kontrolór kvality vo výrobe stavebných materiálov

Charakteristika
Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov zabezpečuje kontrolu kvality primárne na výstupe z výroby, ale pre zabezpečenie sofistikovanej výroby vykonáva aj vstupnú kontrolu kvality surovín, zmesí a polotovarov a medzioperačnú kontrolu kvality počas výroby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Navrhuje technologické a organizačné opatrenia na zabezpečenie kvality stavebných materiálov a výrobkov. Na definovanie a zabezpečenie kvality používa schválené dokumenty pre riadenie kvality: príručku kvality, technicko-organizačné postupy, pracovné a technologické inštrukcie pre zabezpečenie kvality, vstupno/výstupné/medzioperačné testy a merania parametrov kvality podľa STN, alebo ISO 9000/14000. Podporuje obchodný úsek pri vyjednávaniach so zákazníkmi v prípade ich požiadaviek, sťažností, reklamácií, požadovaných testov, atestácií a certifikátov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Právne predpisy:Klasifikácie
ISCO-08: 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08: 7543009 - Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Iná výroba
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
chémia silikátov
(poznať základné chemické vlastnosti surovín používaných pri výrobe stavebných materiálov)
3
suroviny na výrobu stavebných materiálov
(poznať základné fyzikálne vlastnosti surovín používaných pri výrobe stavebných materiálov)
4
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
(Väčšina stavebných materiálov podlieha normám EN STN, zamestnanec musí ovládať tieto normy, lebo je to základ toho, čo musia vyrobené materiály spĺňať. Uvedené je predmetom skôr podnikového zaškolenia, ako školskej výučby.)
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
(Ovládanie základných charakteristík stavebných materiálov, normovaných aj nenormovaných skúšok, ktoré zaručia dodržiavanie kvalitatívnych parametrov. )
4
fyzika materiálov
(Ovládanie fyziky materiálov.)
4
technológia výroby silikátových materiálov
(Technológie používané v oblasti spracovania a výroby nekovových materiálov. Z hľadiska procesov to znamená poznatky o ťažbe, triedení, mletí, sušení, výpale, skladovaní a balení. Všetky tieto procesy majú vplyv na kvalitu, v prípade nekvality musí kvalitár nielen skonštatovať výsledok, ale musí byť lídrom v tíme, ktorý hľadá príčiny nekvality. )
4
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
( vedieť analyzovať a triediť výsledky merania )
4
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe stavebných materiálov
(ISO 9000 alebo obdobné - ovládanie princípov dodržiavania systémov kvality.)
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
(používanie zásad BOZP a PO pri používaní VTZ pri meraní parametrov kvality)
4
inštrumentálne analytické metódy a prístroje na ich vykonávanie vo výrobe stavebných materiálov
(poznať štatistické metódy a prístroje pre meranie kvalitatívnych vlastností stavebných materiálov)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
(poznať základné fyzikálne/chemické/úžitkové vlastnosti stavebných materiálov )
4
vypracovanie a archivácia výsledkov kontrol (vrátane protokolov) v papierovej aj elektronickej forme vo výrobe stavebných materiálov
(Udržiavanie poriadku v získaných dátach.)
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
(mať databázový prehľad o dôležitých ukazovateľoch/parametroch kvality stavebných materiálov)
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
(poznať základné dokumenty pre posudzovanie kvality stavebných materiálov)
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe stavebných materiálov
(vedieť prevádzať a vyhodnocovať kvalitatívne skúšky stavebných materiálov)
4
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
(poznať STN v stavebníctve)
4
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
(vedieť používať meracie prístroje na zisťovanie kvalitatívnych parametroch stavebných hmôt, polotovarov a výrobkov)
4
vyhodnocovanie činnosti vstupnej, výstupnej a medzioperačnej technickej kontroly vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
(vedieť vyhodnocovať ukazovatele kvality stavebných materiálov na základe ich merania v celom procese ich výroby)
4
technické skúšky stavebných materiálov
(poznať normy STN a normy pre stavebné materiály)
4
sledovanie a zaznamenávanie predpísaných údajov meracích prístrojov
(ovládať prácu s jednoduchými meracími prístrojmi, sondami, analyzátormi pre vyhodnotenie kvalitatívnych parametrov stavebných surovín, zmesí, polotovarov a výrobkov v celom procese ich výroby)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia

Práca v laboratóriu.