NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3450

Garancia
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Alternatívne názvy
Pracovník odboru technickej kontroly (OTK), Kontrolór kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, Pracovník výstupnej a medzioperačnej kontroly

Charakteristika
Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vykonáva komplexnú vstupnú kontrolu vstupných surovín, výstupnú kontrolu výrobkov, vrátane spracovania podkladov k reklamácii a spolurozhoduje o zatriedení materiálu do kvalitatívnych druhov. Identifikuje chyby a odchýlky, prípadne nedodržanie noriem a postupov. Vedie príslušnú dokumentáciu v zmysle platných predpisov a noriem.

Podrobná charakteristika zamestnania:
V zmysle platných noriem a predpisov zodpovedá za kvalitu výrobkov uvoľnených na ďalšie použitie v technologickom cykle, resp. v zmysle kúpnej zmluvy na expedíciu k zákazníkovi. Vykonáva kontrolu kvality materiálov, rozmerov výrobkov a kvality vykonanej práce.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08: 7543010 - Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
chémia silikátov
4
fyzikálna chémia
4
normy EN a STN pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
4
technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
4
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
4
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
(Žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály.)
4
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
4
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
4
metódy testovania vlastností žiaruvzdorných materiálov
4
oblasti použitia a spôsoby aplikácie žiaruvzdorných materiálov
4
poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
4
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola vstupných surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
4
laboratórne skúšky (vstupné, medzioperačné a výstupné) nekovových materiálov
4
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
označovanie žiaruvzdorných výrobkov
4
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
4
stanovenie druhu a množstva surovín a materiálu pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
triedenie a evidencia žiaruvzdorných výrobkov
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE