NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Spracovateľ skleného vlákna


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
3419

Garancia
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Alternatívne názvy
Manipulačný robotník - balič, Sekač - obsluha cievočníc, Združovač - sekač

Charakteristika
Spracovateľ skleného vlákna zabezpečuje spracovanie vlákna do finálnych produktov, obsluhu sušiacich pecí a sekacích liniek. Zabezpečuje sušenie a texturovanie vyrobeného vlákna a jeho spracovanie do družených rovingov (spájanie pramencov vlákna z viacerých návinov do jedného hrubého pramenca). Označuje vyrobené produkty identifikačnými lístkami, balí, váži ich a eviduje v systéme. Zabezpečuje odovzdanie finálnych výrobkov do skladu hotovej výroby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 8181 - Operátori zariadení na výrobu skla a keramiky
SK ISCO-08: 8181002 - Spracovateľ skleného vlákna
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Operátor sklárskej, keramickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia výroby a spracovania skleného vlákna
3
sušiace pece a sekacie linky
3
sklárske suroviny, ich vlastnosti
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola množstva a kvality vyrábanej produkcie v sklárskej výrobe
3
označovanie vyrábaných produktov v sklárskej výrobe
(Označovanie produktov identifikačnými lístkami.)
3
manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami v sklárskej výrobe
3
sušenie, textúrovanie, združovanie a sekanie sklených vlákien
3
obsluha pecí a strojových zariadení na výrobu a spracovanie sklených vlákien
(Obsluha sušiacich pecí (nastavenie parametrov vypaľovania a kontrola nastavených hodnôt), individuálnych zariadení, liniek na sekanie skleného vlákna a plynových zariadení. Vyžadujú sa základné počítačové zručnosti.)
3
kontrola množstva a kvality spotrebovávaných návinov
3
vedenie vysokozdvižných vozíkov, vrátane obsluhy zdvíhacieho zariadenia
(Obsluha vysokozdvižného motorového vozíka a manipulácia s bremenami pomocou vozíka. )
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE