NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve vykonáva činnosti spojené s nastavovaním, montážou, rekonštrukciou, opravou a údržbou stavebných a cestných strojov, zariadení a vyhradených technických zariadení - tlakových a zdvíhacích.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva bežné i rozsiahlejšie opravy a údržbu stavebných a cestných strojov ako sú bagre, buldozéry, žeriavy, nakladače, dopravníky, vrtné súpravy, valce, stroje na pokládku asfaltu, finišéry a pod. Tiež aj opravu a údržbu zariadení zdvíhacích, akými sú žeriavy, zdvíhadlá, pohyblivé pracovné plošiny, výťahy a opravu a údržbu vyhradených technických zariadení tlakových, akými sú čerpadlá, kompresory, elektrocentrály. Vykonáva bežné i rozsiahlejšie opravy a montáž do funkčných celkov na mieste budúcej prevádzky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa používajú za vyhradené technické zariadenia


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
    Špecifikácia:
    V zmysle STN 05 0705 - základné skúšky zváračov.

  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (§ 15 ods. 1 a § 18)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08: 7233005 - Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
3
ochrana životného prostredia
3
technická dokumentácia stavebných strojov a vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
strojné mechanizmy
3
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
3
jednotlivé časti výťahov a zdvíhacích zariadení
3
technológia obrábania kovov
3
technológia zvárania kovov
(Vrátane technológie spájania kovov.)
3
technológia autoklampiarstva, karosárstva
3
konštrukčné časti strojov
(Ložiská, vedenia, motory, uloženia.)
3
spôsoby diagnostiky stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
údržba a opravy stavebných strojov a vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
3
voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe stavebných strojov, tlakových a zdvíhacích zariadení
3
diagnostika porúch stavebných strojov, vyhradených tlakových a zdvíhacích zariadení
3
vykonávanie údržby, nastavovania, opráv a generálnych opráv cestných motorových vozidiel a ich agregátov a príslušenstva
(Mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických.)
3
opravy a nastavovanie hydraulických a pneumatických mechanizmov
3
bežná údržba a drobné opravy používaných strojov a zariadení, príprava kalibrov a ďalších pomôcok
3
opravy a výmeny jednotlivých súčastí, podskupín a skupín súčastí motorového vozidla
3
oprava strojových agregátov, elektroagregátov a prvkov motorových vozidiel
3
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
3
údržbárske a opravárenské práce na strojoch a strojných zariadeniach
3
ošetrovanie a údržba náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri výrobe a opravách karosérií a skríň vozidiel
3
údržba, opravy a základná diagnostika komfortných a bezpečnostných systémov nákladných vozidiel a autobusov
3
nastavovanie stavebných strojov
3
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia