NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Detektívny koncipient


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Investigator

Charakteristika
Detektívny koncipient poskytuje detektívne služby zamerané na vykonávanie základných preverovacích úkonov u menej náročných prípadov, podieľa sa na hľadaní osôb alebo majetku, monitoruje činnosti osôb na uzavretom mieste, podieľa sa na získavaní, dokumentovaní a spracovávaní údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok. Podieľa sa na získavaní a dokumentovaní údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavaní informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch. Podieľa sa na získavaní informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok alebo na získavaní údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo. Vedie a spracováva základnú dokumentáciu pre činnosť detektívnej služby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
­Spolupodieľa sa na pátraní po osobách a veciach a na získavaní, dokumentovaní a spracúvaní detektívne relevantných údajov s využitím menej náročných kriminalisticko - taktických a kriminalisticko - technických metód a foriem a metód súkromnej detektívnej činnosti. ­Podieľa sa na detektívnom objasňovaní prípadov a udalostí spojených s ochranou osôb a majetku, vykonáva základné administratívne a previerkové úkony týkajúce sa objasňovaných prípadov, pripravuje podklady pre rozhodnutia o ďalších postupoch. ­V stanovenom rozsahu sa podieľa na plnení čiastkových úloh výkonu detektívnej ochrany pri ochrane osôb a majetku. ­Vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na odhaľovaní, získavaní, previerke, dokumentovaní, vyhodnocovaní a spracúvaní čiastkových údajov, ktoré môžu byť využité v konaní pred súdom alebo správnym orgánom. ­Podieľa sa na výkone detektívnej činnosti pri získavaní čiastkových a doplňujúcich informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch alebo pri získavaní informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky. ­Participuje v detektívnych tímoch, kde plní menej náročné odborné úlohy. ­V obmedzenom rozsahu sa podieľa na spolupráci s verejnými a súkromnými subjektmi. ­Pripravuje podklady a čiastkovú dokumentáciu pre konanie pred súdom alebo správnym orgánom. ­Vedie evidenciu o riešených prípadoch a spracováva podklady do priebežných a záverečných správ s kriminalistickou foto dokumentáciou a pod.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
  Špecifikácia:
  alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
  Špecifikácia:
  Absolvovanie odbornej skúšky prvého stupňa


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Poznámka:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08: 5414009 - Detektív
SK NACE Rev.2: Bezpečnostné a pátracie služby
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 344

Príslušnosť k povolaniu
Pracovník SBS

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
(Kriminalistické taktiky-pátranie, detektívne-operatívne pátranie, spracúvanie detektívnych informácií.)
4
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
4
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
4
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
4
technické bezpečnostné systémy
(Bezpečnostné kamerové systémy.)
4
súkromné detektívne služby
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
(Ústavné právo, trestné a správne právo, všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť štátnych a neštátnych bezpečnostných zložiek. )
4
formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
4
zásady BOZP a PO
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vykonávanie jednoduchých úkonov pri pátraní po osobách a veciach
4
jednoduché činnosti na zaistenie súčinnosti s určenými osobami
4
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
4
pátranie po osobách a veciach s využitím kriminalistických metód a techniky a vecných bezpečnostných prostriedkov
4
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
4
zabezpečovanie dôkazov, svedectiev, stôp a iných indícií
4
zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad BOZP a PO
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE