NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
28262

Garancia
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Alternatívne názvy
Vedúci polygrafického závodu, Výrobný manažér v polygrafii, Výrobný riaditeľ v polygrafii

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe riadi, zabezpečuje a kontroluje plynulý a efektívny chod polygrafickej výroby po organizačnej, ekonomickej, personálnej, technologickej a materiálovej stránke.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Podrobná charakteristika: Predkladá plány kapacít strojov a ľudských zdrojov, plány opráv a údržby strojov a zariadení. Zodpovedá za prevádzkyschopnosť strojov, zariadení a výrobných priestorov. Navrhuje a zavádza princípy riadenia kvality na každom úseku polygrafickej výroby. Monitoruje čerpanie osobných nákladov, spotrebu materiálov, technickej práce a energií, navrhuje nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Zodpovedá v environmentálnej oblasti za triedenie odpadov a obalov a za ich ekologickú likvidáciu. Kontroluje a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a za dodržiavanie požiarnej ochrany - v zmysle platných zákonov, noriem a predpisov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08: 1321007 - Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe
SK NACE Rev.2: Tlač a reprodukcia záznamových médií
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
(Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe.)
6
technológia polygrafickej výroby
(Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, dokončovacieho spracovania.)
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
(Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.)
7
manažment pre top manažérov
(So zameraním na polygrafickú výrobu.)
7
ochrana životného prostredia
(Triedenie odpadov a nakladanie s nimi.)
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
(Postupy výberu zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy a pod.)
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
7
postupy a metódy vedenia porád
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
(Ekonomické vedomosti potrebné na riadenie hospodárskej jednotky na najvyššom stupni riadenia, vrátane ekonomických pojmov. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, ekonomické kategórie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia.)
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
(Vedomosti o nových technologických postupoch, strojoch a materiáloch v polygrafickej výrobe.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
kontrola dodržiavania noriem STN, odborových noriem, noriem ISO a smerníc kvality platných pre polygrafický priemysel
(Vrátane zavádzania a kontroly nápravných opatrení vychádzajúcich z auditov. Navrhovanie a zavádzanie princípov riadenia kvality na všetkých úsekoch polygrafickej výroby.)
6
riadenie výrobného úseku polygrafickej výroby
(Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a dispečerského riadenia v polygrafickej výrobe po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke. )
7
riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov
7
kontrola plnenia plánov údržby a opráv polygrafických strojov a zariadení
6
kooperácia so zákazníkmi v oblasti polygrafie
6
kontrola dodržiavania platných noriem a právnych predpisov
(V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.)
6
participácia na tvorbe operatívnych a finančných plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
(Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.)
7
riadenie a kontrola využitia výrobných kapacít a ľudských zdrojov v polygrafickej výrobe
(Monitoring čerpania osobných nákladov, spotreby materiálov, technickej práce a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie podriadených zamestnancov.)
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v polygrafickej výrobe
(Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov. )
7
tvorba plánu investičného rozvoja
(Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.)
7
vypracovávanie reportov (hlásení, rozborov, správ) o polygrafickej výrobe, vedenie prevádzkovej dokumentácie
(Z pohľadu ekonomiky, technológie, plánovania, riadenia procesov. Vypracovávanie príslušnej dokumentácie hospodárskej jednotky, ekonomických analýz a komentárov.)
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE