NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Lektor v oblasti bezpečnostných služieb


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Školiteľ SBS, Odborný inštruktor v oblasti SBS, Security Trainer, Tútor

Charakteristika
Lektor v oblasti bezpečnostných služieb vykonáva výučbu a praktický výcvik v akreditovaných odborných kurzoch v odbore súkromnej bezpečnosti (príprava na výkon strážnej služby, príprava na výkon detektívnej služby).

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pripravuje náplň a zameranie odborných kurzov a ich jednotlivých lekcií. Zabezpečuje textové a iné učebné materiály a pomôcky a ich aktualizáciu. ­Prednáša učebnú látku. ­Predvádza ukážky na získanie základných praktických zručností a návykov v oblasti vykonávania jednotlivých bezpečnostných úkonov a oprávnení podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. ­Organizuje a vykonáva praktický výcvik v oblasti taktiky a techniky zásahov. ­Stanovuje metodiku výučby a výcviku. ­Študuje nové poznatky v odbore súkromnej bezpečnosti a aplikuje ich do vzdelávacích programov. ­Overuje teoretické vedomosti a praktické návyky a zručnosti účastníkov kurzu. Spolupracuje na spracovaní projektov, metodických materiálov a koncepcií v oblasti vzdelávania pracovníkov súkromnej bezpečnosti. Pripravuje a vedie administratívu a pedagogickú dokumentáciu spojenú s výučbou a výcvikom.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Ustanovenie Úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
  Špecifikácia:
  Odborná príprava v rámci akreditácie podľa § 48 odseku 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti môže vykonávať len osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) až d) a spĺňa podmienku vzdelania podľa § 17 ods. 2 a má päťročnú prax v odbore právo alebo v odbore a)bezpečnostné služby, ak má vykonávať lektorskú činnosť z právnych predmetov, b)získala vysokoškolské vzdelanie na lekárskej fakulte alebo je zdravotnícky inštruktor Slovenského červeného kríža, ak má vykonávať lektorskú činnosť z poskytovania prvej pomoci, c)má ukončené ucelené štúdium v študijnom odbore požiarnej ochrany s päťročnou praxou v tomto odbore alebo je technik požiarnej ochrany s desaťročnou praxou, ak má vykonávať lektorskú činnosť z požiarnej prípravy.

 • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
  Špecifikácia:
  alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
6 alebo viac rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08: 2359008 - Lektor v oblasti bezpečnostných služieb
SK NACE Rev.2: Bezpečnostné a pátracie služby
Vzdelávanie
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lektor ďalšieho vzdelávania

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady BOZP a PO
6
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
7
metódy a princípy sebaobrany
7
pravidlá sebaochrany a vzájomnej pomoci
7
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
7
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
7
metodika vzdelávania odborných predmetov
7
sociálna psychológia
7
zásady poskytovania prvej pomoci
7
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
7
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
7
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
7
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
7
technické bezpečnostné systémy
7
súkromné detektívne služby
7
formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
7
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vykonávanie lektorskej činnosti
(Postup pracovníkov fyzickej ochrany pri overovaní signálu o narušení chráneného objektu. Vykonávanie kontrolnej činnosti prevádzkovateľa a osoby vykonávajúcej fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo. )
7
vykonávanie základnej a zdokonaľovacej odbornej prípravy, rekvalifikácie a výcviku, zaučenia a zácviku zamestnancov
7
výučba a výcvik v streľbe na získanie zbrojného preukazu
7
navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
7
analýza potrieb v oblasti prípravy bezpečnostných pracovníkov
7
navrhovanie metód vyučovania v oblasti ďalšieho profesijného vzdelávania
7
koncipovanie kurzov ďalšieho profesijného vzdelávania
7
projektovanie vzdelávacích akcií ďalšieho profesijného vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia kurzov
7
analyzovanie účinnosti vzdelávania
7
spracovávanie vzdelávacích projektov, metodík výučby a výcviku, vedenie ich realizácie
7

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad BOZP a PO
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE