NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Projektant v súkromnej bezpečnosti

Charakteristika
Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti komplexne vykonáva projektové práce pri spracovaní bezpečnostných projektov ochrany hmotného či nehmotného majetku fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík s implantáciou prvkov integrovaného bezpečnostného systému.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Technicky a technologicky zabezpečuje realizáciu bezpečnostného projektu. Stanovuje bezpečnostné riziká, identifikuje ich, hodnotí a určuje prioritu s využitím vedeckých metód. Podrobne a komplexne vypracováva varianty bezpečnostných projektov na základe zvolených kritérií, s posúdením ich ekonomickej náročnosti a bezpečnostnej dostatočnosti. Vedie príslušnú dokumentáciu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    Špecifikácia:
    alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)

  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08: 2149027 - Projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK NACE Rev.2: Bezpečnostné a pátracie služby
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista súkromnej bezpečnosti

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
projektovanie komplexných bezpečnostných systémov organizácií
7
technická, administratívna a informačná bezpečnosť orgánov a úradov štátnej správy a samosprávy a ich činnosti
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
7
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
7
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
7
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
7
technické bezpečnostné systémy
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
(Základné znalosti ústavného práva, správneho práva, trestného práva, všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť ozbrojených bezpečnostných zborov, bezpečnostných zborov, Vojenskej polície a pod., zákon o súkromnej bezpečnosti, autorský zákon a pod.)
7
spôsoby riadenia a hodnotenia bezpečnostných rizík
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
navrhovanie koncepcií a vypracovávanie systémových projektov komplexnej bezpečnosti organizácií
7
spracovávanie komplexných projektov objektovej, personálnej a dátovej bezpečnosti
7
spracovávanie návrhov bezpečnostnej politiky štátu, regiónu, organizácie v odbore súkromných bezpečnostných činností
7
posudzovanie bezpečnostných rizík a stanovovanie opatrení na ich elimináciu
7
posúdenie vhodnosti a účinnosti navrhnutých opatrení na minimalizáciu rizík
7
voľba metodiky na hodnotenie rizík a jej aplikácia v konkrétnych podmienkach, spracovanie výsledkov, vrátane návrhov konkrétnych opatrení
7
navrhovanie spôsobov napájania chránených objektov na bezpečnostné systémy regiónov a organizácie
7
vykonávanie analýz bezpečnostnej situácie a hodnotenie bezpečnostných rizík
7
spracovávanie projektov a realizácia systémov objektovej, personálnej, technickej a administratívnej bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností
7
komplexné spracovávanie dokumentov bezpečnostnej politiky, krízového riadenia a plánovania, vedenie dokumentácie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE