NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Alternatívne názvy
Výrobný riaditeľ v celulózo-papierenskej výrobe, Manažér vo výrobe celulózy a papiera, Vedúci plánovania výroby celulózy a papiera, Vedúci vo výrobe celulózy a papiera

Charakteristika
Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby riadi a kontroluje predvýrobné a výrobné činnosti na úseku výroby alebo spracovania celulózy a papiera. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov. Organizuje a koordinuje realizáciu úloh riadeného útvaru v súčinnosti s ďalšími útvarmi a rieši zásadné organizačné a prevádzkové problémy.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za plnenie objednávok podľa plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Môže tiež iniciovať inováciu technológií a riadiacich procesov. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, právnych predpisov a interných noriem.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141021 - Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby
SK NACE Rev.2: Výroba papiera a papierových výrobkov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista celulózo-papierenskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
(Napr. drevovina (smrek, jedľa, topoľ, jelša, buk), buničina, handroviny a iné prídavné látky.)
6
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
7
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
personálny manažment
(Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
7
projektový manažment
(Metódy tvorby projektov, projektová dokumentácia a pod.)
7
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
(Technologické postupy výroby papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera).)
7
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
7
normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
7
postupy glejenia, degradácie a zušľachťovania papiera
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
(Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.)
7
postupy a spôsoby výroby vlákien
(Mechanicky – výroba bielenej drevoviny; polomechanicky – výroba hnedej drevoviny a výroba polobuničiny; chemicky – výroba buničiny, spôsoby výroby celulózy – sulfitový, sulfátový, nátronový.)
7
ekonomika a riadenie celulózo-papierenskej výroby
(Vedomosti potrebné na riadenie, koordináciu a optimalizáciu technologických činností v celulózo-papierenskej výrobe. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
riadenie výrobného úseku celulózo-papierenskej výroby
(Riadenie technologických postupov v celulózo-papierenskej výrobe. Riadenie plynulého a efektívneho chodu výroby po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.)
7
zostavovanie operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
(Operatívne plány výroby na rôzne časové obdobia, plán opráv strojov, čiastkové operatívne plány podriadených organizačných jednotiek. Zostavovanie operatívnych plánov na základe dohodnutých zákaziek, kontraktov, harmonogramu odbytu, kapacitných možností jednotlivých pracovísk, technického a technologického vybavenia a termínov subdodávok.)
7
dispečerské riadenie v celulózo-papierenskej výrobe
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
(Návrhy zmien a optimalizácie technologických postupov, riadenia kvality na všetkých úsekoch celulózo-papierenskej výroby, úspory materiálov, technickej práce a energií. )
7
participácia na zabezpečovaní prevádzkovej dokumentácie celulózo-papierenskej výroby
7
koordinácia výrobných, operatívnych a prevádzkových plánov s ďalšími úsekmi celulózo-papierenskej výroby, vrátane vonkajších kooperácií
7
kontrola plnenia operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
(Kontrola spotreby materiálov a energií, optimálneho využívania výrobných kapacít, plnenia výkonových noriem, prijatých nápravných opatrení. Kontrola dodržiavania kvality, časových noriem jednotlivých fáz výroby, dochádzky a plnenia pracovných úloh podriadených. )
7
technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v celulózo-papierenskej výrobe
7
zber a distribúcia informácií o riadení celulózo-papierenskej výroby, vyhodnocovanie účinnosti plánovania
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
(Vrátane zmien výrobno-technologických podmienok a zavádzania alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.)
7
Spolupráca na tvorbe plánu investičného rozvoja v celulózo-papierenskej
(Spolupráca na tvorbe stratégie investičného rozvoja, zvádzanie nových technológií a nákupu nových strojov, zariadení a výrobných liniek.)
7
zabezpečovanie náhradného riešenia v prípade kolízie plánu so skutočnosťou v celulózo-papierenskej výrobe
7
identifikácia príčin neplnenia plánov, návrhy opatrení na elimináciu resp. odstránenie nedostatkov v celulózo-papierenskej výrobe
7
vypracovávanie reportov za celulózo-papierenskú výrobu
(Z pohľadu ekonomiky, technológie, plánovania, riadenia procesov. Vypracovávanie príslušnej dokumentácie hospodárskej jednotky, ekonomických analýz a komentárov.)
7
riešenie zásadných organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
(Vrátane havarijných stavov a krízových situácií.)
7
spolupráca s príslušnými útvarmi organizácie
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE