NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2714

Garancia
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Alternatívne názvy
Technik údržby papierenského stroja, Technik údržby technologického zariadenia na spracovanie papiera, Technik údržby v úpravni papiera, Technik údržby zariadenia pre výrobu celulózy

Charakteristika
Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe zabezpečuje činnosti súvisiace s údržbou zariadení a strojov v celulózo-papierenskej výrobe.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141024 - Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba papiera a papierových výrobkov
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista celulózo-papierenskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
motivovanie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
7
priemyselné inžinierstvo
7
strojné mechanizmy
7
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
7
postupy automatického systému riadenia údržby
6
systémy elektrických pohonov/rozvodov v celulózo-papierenskej výrobe
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
plánovanie a kontrola nákladov na údržbu v celulózo-papierenskej výrobe
7
komunikácia s externými klientmi
(napr. zabezpečenie ponúk, príprava podkladov na rokovania a pod.)
7
zabezpečenie procesu údržby technologického zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe v zmysle štandardov a podľa časového harmonogramu
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
(V rámci údržby.)
7
zabezpečenie procesu operatívnej údržby technologického zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe v zmysle štandardov
7
návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
7
kooperácia s výrobou a technologickým úsekom na zabezpečení bezporuchového chodu strojného zariadenia v celulózo-papierenskej výrobe
7
zabezpečenie optimalizácie technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe
7
zabezpečenie externých firiem a koordinácia ich zamestnancov s internými zamestnancami
7
riadenie špeciálnych procesov údržby v celulózo-papierenskej výrobe
7
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
7
koordinácia údržby celulózo-papierenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
7
spracovanie podkladov na opravu a údržbu strojov a zariadení, vrátane zabezpečenia diagnostiky
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia