NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
26476

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
F&B Manager, Prevádzkový manažér, Resident Manager

Charakteristika
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia zodpovedá za chod zariadenia, plánovanie personálu, nákupov, výrobných oddelení, recepcie a ďalších ubytovacích a stravovacích služieb.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Prevádzkar rieši mimoriadne požiadavky hostí, mimoriadne situácie, komunikuje s kontrolnými orgánmi a inými orgánmi štátnej správy. V čase neprítomnosti riaditeľa alebo najvyššieho manažéra má najvyššiu rozhodovaciu právomoc. Operatívne riadi, plánuje a kontroluje personál. Kontroluje dodržiavanie noriem a predpisov spojených s prevádzkou. Zodpovedá za nákup surovín a tovarov a za technické časti prevádzky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 5151 - Prevádzkari (supervízori) upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
SK ISCO-08: 5151001 - Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
SK NACE Rev.2: Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
marketing v oblasti služieb
5
marketing v cestovnom ruchu
5
manažment
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
5
postupy a metódy vedenia porád
5
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
5
manažment kvality
5
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
5
metódy a postupy výberu zamestnancov
5
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
5
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
5
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
5
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
5
postupy preberania tovaru
4
inventarizácia
4
postupy prijímania zákaziek
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
4
hygienické zásady v obchode
4
psychológia predaja
5
tovaroznalectvo potravín
3
ekonomické ukazovatele
5
prevádzka ubytovacích zariadení
5
hotelierstvo
5
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
5
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vedenie a spracovávanie požadovaných agend a evidencií
(Spracovávanie recepčnej uzávierky, knihy hostí, ubytovacieho denníku, štatistických hlásení, harmonogramov služieb, podkladov na spracovanie miezd a pod.)
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov recepcie
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti (podľa organizačnej štruktúry daného zariadenia)
5
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
5
organizovanie práce v prevádzke a pri gastronomických akciách
5
organizovanie práce pri prezentácii vín a prezentácia vín pri predaji
5
organizovanie práce v kaviarni a v bare
5
riadenie centrálneho skladu, monitorovanie skladových zásob a ich porovnávanie s plánom a s požiadavkami zákazníka alebo organizácie v rámci riadenia logistických a distribučných procesov
5
motivácia a hodnotenie zamestnancov
5
riadenie kvality interného/externého projektu
5
riadenie komunikácie v internom/externom projekte
5
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a prostriedkov
4
príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
4
výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
4
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
5
vyúčtovanie tržieb
4
tvorba bilančných agregátov makroekonomických ukazovateľov
5
zisťovanie údajov zo štatistických súborov a databáz na účely plánovania, kalkulácií, rozborov, normatívov, resp. na kontrolné činnosti
4
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
5
objednávanie revízií, údržbárskych a opravárenských prác u odborných firiem, preberanie výsledkov ich práce
5
obstarávanie drobných opráv a poskytovanie ďalších služieb užívateľom objektu podľa dohody
4
prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
5
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi i so zákazníkmi
(Prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi na poskytovanie ubytovacích, stravovacích a súvisiacich služieb.)
5
vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
5
spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
5
najímanie, výber a riadenie dodávateľov služieb a remeselníckych prác
5
zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou budovy
5
koordinácia a spolupráca s bezpečnostnou službou
5
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
4
vyberanie nájomného a ďalších poplatkov od nájomníkov, prípadne ďalších užívateľov budovy
4
príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
4
zabezpečovanie zmenárenskej činnosti zákazníkom, vrátane vystavovania príslušných dokladov
5
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
5
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
(Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.)
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia