NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
26469

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Bar Manager, Prevádzkar baru, Prevádzkar kaviarne

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru zabezpečuje a riadi prevádzku kaviarne a baru. Spolu s majiteľom, riaditeľom, hlavným manažérom alebo inou osobou zodpovednou za komplex, ktorého súčasťou je kaviareň či bar, alebo spolu s oblastným manažérom (pri sieťových zariadeniach) určuje stratégiu zariadenia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
K hlavným úlohám manažéra kaviarne a (alebo) baru patria: - spoluurčovanie strategickej orientácie na cieľové skupiny zákazníkov, - výkonné spolupodieľanie sa na propagácii prevádzky, - denné operatívne riadenie prevádzky, - výber, školenie, hodnotenie a plánovanie personálu, - v prípade sieťových zariadení alebo zariadení, ktoré sú súčasťou komplexu (napr. hotela, nákupného centra, športového strediska) sa spolupodieľa na celkovom riadení a propagovaní komplexu, - samostatne alebo spoločne s nadriadeným zodpovedá za dodržiavanie konceptu, - je spoluautorom, autorom alebo má výrazný vplyv na ponuku nápojov, občerstvenia, prípadne jedál v zariadení, - kalkuluje ceny, - objednáva materiál a tovar, - vyberá a zabezpečuje pravidelných a nepravidelných dodávateľov, - je zodpovedný za mimoriadne akcie, skupinové akcie alebo väčšie objednávky, - zodpovedá za denné uzávierky, prácu s elektronickou registračnou pokladňou a dodržiavanie noriem a prevádzkových poriadkov (napr. HACCP, prevádzkového poriadku, reklamačného poriadku a podobne), - rieši sťažnosti a reklamácie hostí.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08: 1412002 - Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
SK NACE Rev.2: Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
kalkulácia nákladov a tvorba cien
4
reklamné ciele a stratégie
4
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
postupy preberania tovaru
4
inventarizácia
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
psychológia predaja
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
4
metódy obsluhy barových zariadení
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
vedenie predajne
4
hygienické zásady v obchode
4
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
4
receptúry na prípravu rôznych nápojov
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie a organizácia pracovníkov a činností na zabezpečenie plynulého chodu zverených úsekov
3
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
3
organizovanie práce v kaviarni a v bare
3
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru (cenové kalkulácie)
3
vyúčtovanie tržieb
3
predkladanie návrhov na dosiahnutie vyššej kvality poskytovaných ubytovacích služieb v oblasti technického vybavenia, ako aj v personálnej oblasti a v oblasti odmeňovania
3
prezentovanie a propagácia podniku
3
prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
3
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi i so zákazníkmi
3
vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
3
spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
3
prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi s cieľom zabezpečiť plynulé zásobovanie stravovacieho úseku
3
výpomoc pri obsluhe hostí
3
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
3
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
3
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
3
inkasovanie platieb od zákazníkov/hostí
3
príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
3
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
3
poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia