NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) penziónu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
26466

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Prevádzkar penziónu, prevádzkar horskej chaty, Prevádzkar ubytovacieho zariadenia

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) penziónu riadi, organizuje a koordinuje všetky činnosti a služby v prevádzke ubytovacieho zariadenia (penziónu či horskej chaty). Dohaduje zákazky, monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Zodpovedá za plánovanie výkonov, stanovenie cieľov, obchodnej stratégie a jej napĺňanie, za odbyt poskytovaných služieb v požadovanej kvalite a za etický prístup ku klientom. Vedie, motivuje a hodnotí personál a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov a hygienických a interných noriem.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje dostatok pracovníkov v potrebných profesiách, s požadovanou kvalifikáciou a praxou. V prípade potreby vykonáva zaškolenie na vybrané činnosti. Zabezpečuje komunikáciu s hosťami, kontroluje úroveň vykonávaných činností a výkon pracovníkov v jednotlivých profesiách. Vykonáva denné uzávierky alebo ich kontrolu. Komunikuje a koordinuje zásobovanie tovarom a službami. Uzatvára dohody so sprostredkovateľmi resp. cestovnými kanceláriami a agentúrami.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 1411 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach
SK ISCO-08: 1411002 - Riadiaci pracovník (manažér) penziónu
SK NACE Rev.2: Ubytovanie
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
postupy finančného plánovania
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
zásady BOZP a PO
4
spôsoby nakladania s odpadmi
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
ekonomika podnikateľského subjektu
4
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
4
hotelová akadémia
(hotelové a gastronomické služby, hotelové systémy)
4
metódy obsluhy barových zariadení
4
technológia varenia
4
recepčná činnosť
(metódy organizácie práce na recepcii)
4
prevádzka ubytovacích zariadení
4
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
4
hygiena potravín
(spôsoby uskladňovania a uchovávania potravín a surovín)
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
postupy a metódy vedenia porád
4
manažment pre stredných manažérov
4
personálny manažment
(hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, metódy a postupy hodnotenia a výberu zamestnancov, stanovovanie požiadaviek na pracovné pozície)
4
marketing v cestovnom ruchu
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
4
receptúry na prípravu rôznych nápojov
3

Návrhy na doplnenie EKR
normy a predpisy na výrobu a uskladnenie jedál
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavenie ponuky vín na rôzne príležitosti
3
vyhotovovanie podnikových písomností
4
príprava podkladov na uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
4
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
(spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.)
4
vyúčtovanie tržieb
4
výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
3
kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
2
kontrola správnosti pokladničných operácií, zmenárenskej činnosti a ich evidencia
4
kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
4
kontrola správnosti postupu pri predaji a účtovaní výrobkov, tovarov a služieb
4
zostavovanie jedálneho lístka a postupnosti jedál
3
predkladanie návrhov na dosiahnutie vyššej kvality poskytovaných ubytovacích služieb v oblasti technického vybavenia, ako aj v personálnej oblasti a v oblasti odmeňovania
4
predkladanie návrhov na využívanie nových technológií a pracovných postupov pri zabezpečovaní stravovania, uchovávania a skladovania výrobkov a surovín
4
orientácia v možnostiach podnikania v službách
4
prezentovanie a propagácia podniku
4
objednávanie revízií, údržbárskych a opravárenských prác u odborných firiem, preberanie výsledkov ich práce
4
vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
4
najímanie, výber a riadenie dodávateľov služieb a remeselníckych prác
4
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
4

Návrhy na doplnenie: EKR
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v ubytovacej oblasti
(podľa organizačnej štruktúry daného zariadenia (recepcia, upratovacie zložky))
4
organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania
(kuchyňa, reštaurácia, recepcia, alebo iné odbytové strediská)
4
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a čistiacich prostriedkov
4
stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovarov
(cenové kalkulácie)
4
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušnych dokladov
4
prejednávanie objednávok a obchodných zmlúv s obchodnými partnermi
4
metodické riadenie zúčastnených osôb a subjektov v oblasti BOZP
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE