NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pomocník v kuchyni


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
26462

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Pomocná sila v kuchyni

Charakteristika
Pomocník v kuchyni vykonáva pomocné práce pri príprave potravín na varenie, pri výdaji jedál, obsluhuje jednoduché kuchynské stroje a zabezpečuje udržiavanie čistoty vo všetkých priestoroch príslušnej stravovacej prevádzky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Je to závislé od veľkosti stravovacieho zariadenia. Čím je prevádzka menšia, tým viac práce je kumulovaných do pracovnej náplne jedného pracovníka. Pri väčšom tíme sa práce rozdeľujú aj na iné profesie, resp. ostatných pomocníkov. Pomocník v kuchyni zabezpečuje nasledovné pomocné práce v kuchyni: a./ nákup potravín, pomoc pri uskladňovaní a vyskladňovaní potravín do kuchyne, b./ hrubá príprava ovocia, zeleniny,mäsa a iných potravín, c./ výpomoc pri výrobe i výdaji jednoduchých jedál, d./ umývanie riadu, e./ obsluha a očista chladiacich i veľkokuchynských zariadení, f./ komplexné upratovanie kuchynskej prevádzky, okolitých priestorov, či miestností súvisiacich s prevádzkou.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 9412 - Pomocníci v kuchyni
SK ISCO-08: 9412000 - Pomocník v kuchyni
SK NACE Rev.2: Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
EKR: Úroveň 2
NKR: Úroveň 2
ISCED: 253

Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník pri príprave jedla

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
(Ide o vedomosti pri pomocných prácach pri výrobe a výdaji jednoduchých pokrmov a nápojov: a./pomoc pri výrobe a príprave jednoduchých druhov teplých pokrmov a pokrmov studenej kuchyne, príprave pokrmov a polotovarov, pomoc pri výrobe a výdaji teplých nápojov, nealkoholických nápojov a jednoduchých ovocných alebo zmrzlinových pohárov, výrobe polievok a príloh k hlavným pokrmom, výdaji pokrmov a tovaru, b./umývanie bieleho a čierneho riadu, čistenie a upratovanie prevádzky, c./obsluha jednoduchých strojno-technologických zariadení /napr. škrabka zemiakov, umývačka bieleho i čierneho riadu, univerzálne kuchynské roboty a pod./, d./čistenie a upratovanie zariadení, vybavenia prevádzok a miestností príslušnej prevádzky.)
2
technológia varenia
(V menších prevádzkach je výhodou ak pomocník v kuchyni pozná technológiu prípravy jednoduchých polievok, jedál, príloh, teplých nápojov, prípadne výdaj jedál.)
2
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
(Výhodou je získať horeuvedené vedomosti z dôvodu profesnej výpomoci uvedených činností, minimálne pri pomocných prácach čašníkom.)
2
stroje a zariadenia v stravovacej prevádzke
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
výpomoc pri výrobe jedál
2
čistenie a upratovanie zariadení a vybavenia prevádzok služieb (obchody, reštaurácie)
(Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci vykonávajú jednoduché a rutinné úkony vyžadujúce ručné nástroje a často fyzickú silu pri upratovaní. Je výhodou, ak sú zruční aj pri výpomoci v nasledovných pomocných činnostiach: a/ výroba a výdaj jednoduchých pokrmov a nápojov - výroba jednoduchých druhov teplých pokrmov a pokrmov studenej kuchyne, dokončovanie pokrmov a polotovarov, výroba a výdaj teplých nápojov, nealkoholických nápojov a jednoduchých ovocných alebo zmrzlinových pohárov, výroba polievok a príloh k hlavným pokrmom, výdaj pokrmov a tovaru, vrátane zohrievania a úpravy pokrmov na tanieroch. b/ jednoduché práce pri obsluhe hostí: ponúkanie a roznášanie jednoduchého sortimentu pokrmov a nápojov hosťom v pohostinských zariadeniach, vrátane účelových zariadení /závodných, školských, nemocničných a iných jedální/, c/ pomocné práce v cukrárskej výrobe: príprava a váženie surovín na prípravu cukrárskych výrobkov, jednoduché práce (napr. miešanie, šľahanie, natieranie a pod.), krájanie korpusov a hotových výrobkov, upratanie pracoviska. Vaľkanie ciest a príprava nevarených poliev, príprava a varenie náplní a cukrárenských poliev, výroba jednoduchých druhov teplých múčnikov, zhotovovanie bežných druhov ovocných zmrzlinových pohárov, pien a krémov, vrátane zdobenia, výroba zmrzlín za studena zo zmrzlinových zmesí, plnenie a dohotovovanie jednoduchých cukrárenských výrobkov bez zdobenia, vrátane poťahovania. )
2
ručné umývanie riadu
2
udržovanie čistoty a poriadku vo zverenej budove a jej okolí
2
základné upratovacie činnosti v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb
2
príprava surovín na výrobu jedál
2
ošetrovanie kuchynského náradia a vybavenia
2
skladovanie potravinárskych surovín
2
jednoduché a pomocné práce pri príprave jedál pomocou ručných nástrojov
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia