NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
26011

Garancia
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Alternatívne názvy
Polygrafický špecialista

Charakteristika
Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti tlačových techník a výrobných procesov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141025 - Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
SK NACE Rev.2: Tlač a reprodukcia záznamových médií
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista polygrafickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
vlastnosti viacvrstvových systémov
(Tlačová farba - potláčaný substrát.)
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
(Ekonomické hodnotenia navrhovaných projektov dynamickými metódami.)
7
technológia polygrafickej výroby
(Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, prípravy tlačovej formy, tlačových techník a dokončovacieho spracovania. Princípy technológie výroby papiera a postupov spracovania výrobkov z papiera.)
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
(Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník a zariadení a strojov pre prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.)
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
(Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.)
7
druhy tlačových techník
(Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač , ofsetová tlač a sitotlač.)
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
(ISO normy pre polygrafický priemysel, štandardizácia ofsetových tlačových procesov (Process Standard Offsetprint - PSO) a Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe.)
7
priemyselná ekológia
(Právne predpisy a pojmy (národné a európske) ohľadom odpadových vôd, ovzdušia a kontaktu pracovníkov s nebezpečnými látkami.)
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
(Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.)
7
ochrana životného prostredia
(Triedenie odpadov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch.)
7
projektový manažment
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
softvéry pre odborné aplikácie
(Vrátane grafických programov súvisiacich s výskumom a vývojom v polygrafickej výrobe.)
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
(Vývojové trendy v polygrafii a médiách.)
7
chemické procesy farieb a substrátov
(Vrátane fyzikálno-chemických procesov lepidiel, vlhčiacich a čistiacich roztokov, silikónových emulzií a pod.)
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
(Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.)
7
fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
(Napr. prepress, press, postpress.)
7
typografické pravidlá úpravy textov
(Trendy v spracovaní textu.)
7
postupy projektovania technologických procesov a výrobných systémov v polygrafickej výrobe
(Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií v polygrafickej výrobe
(Aplikácia nových technológií do procesov polygrafickej výroby.)
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v polygrafickej výrobe
(Najmä v oblasti tlačových techník (tlač z výšky, tlač z plochy, tlač z hĺbky, sitotlač a digitálna tlač), ako aj na všetky fázy výrobného procesu (prepress, press, postpress).)
7
vedenie dokumentácie súvisiacej s výskumom vývojov v polygrafickej výrobe
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
riešenie environmentálnych aspektov polygrafickej výroby
7
manažment kvality
(ISO certifikáty kvality – preukázanie schopnosti kvalitne poskytovať výrobky a služby.)
7
analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v polygrafickej výrobe, vrátane uplatňovania najnovších poznatkov/trendov
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v polygrafickej výrobe
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
(Overovanie nových materiálov a vývoj nových produktov s cieľom znížiť výrobné náklady alebo zvýšiť úžitkovú hodnotu výrobku.)
7
navrhovanie a optimalizácia technologických postupov v polygrafickej výrobe
(Inovácia a racionalizácia procesov a technológií v polygrafickej výrobe.)
7
spracovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v polygrafickej výrobe
(Stanovovanie koncepcie a smerov vývoja procesov v polygrafickej výrobe.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia