NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
26010

Garancia
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Alternatívne názvy
Kontrolór kvality

Charakteristika
Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe kontroluje kvalitu vstupných surovín a materiálov vo výrobe celulózy a papiera, rovnako ako aj kvalitu finálnych produktov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08: 7543005 - Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba papiera a papierových výrobkov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
4
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
4
chemické látky a zmesi
4
technológia výroby celulózy a papiera
4
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
4
priemyselná ekológia
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
4
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
4
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
analýza vplyvov meniacich sa vlastností produktov v celulózo-papierenskej výrobe
(Analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov.)
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
4
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v celulózo-papierenskej výrobe
4
spracovanie technických rozborov a prognóz kvality v celulózo-papierenskej výrobe
4
stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality a preberacích podmienok v celulózo-papierenskej výrobe
4
návrh metód kontroly kvality v celulózo-papierenskej výrobe
4
orientácia v normách kvality v celulózo-papierenskej výrobe
4
zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami v celulózo-papierenskej výrobe
4
vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
4
skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
(Zisťovanie príčin zníženej kvality celulózo-papierenských výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia