NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojník briketárne


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Banský úpravár , Velinár

Charakteristika
Strojník briketárne obsluhuje a riadi stroje a zariadenia na výrobu brikiet (lisov). Zabezpečuje vstup suroviny do linky, riadi odsun hotových brikiet. Kontroluje správnosť výstupu a nastavenie prevádzkových tlakov v lisoch.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 8112 - Operátori zariadení na spracovanie nerastov
SK ISCO-08: 8112002 - Strojník briketárne
SK NACE Rev.2: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania nerastov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3
pracovné prostredie a pracovné podmienky
3
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
4
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
3
indikačná a detekčná technika
3
ochrana životného prostredia
3
hygiena pri práci
3
technológia práce strojníka banských zariadení
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
4
obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
(Napr. drvičov, čerpadiel, odstrediviek, dopravníkov.)
4
údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE