NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik banskej záchrannej služby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
25998

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Technik banskej záchrannej služby vykonáva práce na záchranu ľudských životov a majetku v bani a na povrchu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o absolvovaní kvalifikačnej skúšky pred komisiou vymenovanou vedúcim hlavnej banskej záchrannej stanice podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe (§ 12 ods. 1 písm. e)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe (§ 12 ods. 1 písm. e)


Klasifikácie
ISCO-08: 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08: 3117005 - Technik banskej záchrannej služby
SK NACE Rev.2: Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
banské záchranárstvo
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
4
záchranárska technika
(Hasičská a záchranárska technika v baníctve.)
4
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
4
protiprietržová ochrana v baniach
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
( V baníctve. )
4
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie akcií na záchranu ľudských životov a majetku pri prevádzkových nehodách v bani a na povrchu banskej prevádzky
4
zásahy na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách v bani a na povrchu v rizikovom prostredí v banskej prevádzke
4
odstraňovanie havarijných a nebezpečných stavov, napr. stavba hrádzí a stien, vystužovanie objektov, injektáž, interné postreky, inertizácia uzavretých priestorov v banskej prevádzke
4
kontrola protipožiarnej a protivýbuchovej prevencie objektov a technologických zariadení v banskej prevádzke
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE