NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Rukavičkár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Výrobca rukavíc

Charakteristika
Rukavičkár vyrába rôzne druhy rukavíc ručným a strojovým šitím.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Rukavičkár vyrába rôzne druhy rukavíc (pracovné, športové, spoločenské, na bežné nosenie). Vyberá a pripravuje základný a podšívkový materiál, volí postup práce a technologické podmienky na výrobu. Vytvára šablóny, podľa ktorých strihá, vysekáva, vyrezáva jednotlivé diely. Spája príslušné diely ručným alebo strojovým šitím a dokončuje výrobok. Podľa potreby vykonáva povrchovú úpravu a zdobí jednotlivé diely alebo hotové rukavice. Vypočíta spotrebu a cenu materiálu a určí konečnú cenu výrobku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7535 - Spracovatelia kože a kožušín, garbiari a kožušníci
SK ISCO-08: 7535002 - Rukavičkár
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Spracovateľ kože

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy, vlastnosti, chyby základných a pomocných materiálov pri výrobe rukavíc
1
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technológia výroby kožených rukavíc
3
metódy modelovania a konštrukcie dielcov
2
základné pravidlá pri modelovaní výrobkov do rôznych veľkostí
2
technológia úpravy usní a kožušín
2

Návrhy na doplnenie EKR
nástroje, pomôcky, stroje a zariadenia pri výrobe rukavíc
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania kože
2
spôsoby skladovania, ošetrovania a prípravy materiálu pre výrobu rukavíc
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
výroba dielcov rukavíc (rozmeriavanie, vysekávanie, rezanie, strihanie atď.)
3
zosadzovanie, spájanie a šitie dielcov a súčastí z rukavíc
3
povrchové úpravy a zdobenie dielov a hotových rukavíc
2
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
3
ručné a strojové šitie usňových výrobkov
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
2

Návrhy na doplnenie: EKR
posudzovanie kvality usní, základných a pomocných materiálov pri výrobe rukavíc
3
voľba postupu práce, materiálu, nástrojov a technologických podmienok na výrobu rukavíc
3
orientácia v normách a v technických podkladoch pri výrobe rukavíc
3
výpočet spotreby a ceny materiálu a konečnej ceny výrobku
3
tvorba výkresov, šablón a strihov podľa technickej dokumentácie
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia