NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2466

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Konštruktér obuvi

Charakteristika
Modelár obuvi samostatne zhotovuje z nákresu návrhára obuvi konštrukciu zvršku a spodku obuvi určitého typu pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby. Pripravuje modelársku dokumentáciu pre jednotlivé vzory obuvi pre celý požadovaný veľkostný sortiment. Pripravuje a overuje podklady na vyhotovenie nových zariadení na výrobu obuvi.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08: 7532005 - Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Modelár textilu, odevov, obuvi

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
( druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok )
4
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
4
metódy modelovania a konštrukcie dielcov
4
technológia výroby gumovej obuvi
( Výroba gumovej a koženej obuvi. )
4
druhy, vlastnosti a chyby kože a usne
4
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
4
druhy, vlastnosti a chyby materiálov v kožiarskej výrobe
4
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
4
technologické postupy zhotovovania kožiarskych a obuvníckych výrobkov
4
stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch v obuvníctve
4
tvorba strihov, šablón a modelov
4
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
4
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba obuvníckych strojov a zariadení
4
obsluha obuvníckych strojov
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
4
konštruovanie základného vzoru zvršku obuvi podľa vytvorenej kópie kopyta a tvorba odvodených nových vzorov
4
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
4
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie nových vzorov obuvi s výstupmi pre tvorbu šablón, stupňovanie, cenové kalkulácie a pod.
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia