NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2464

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe samostatne zhotovuje strihové konštrukcie odevov pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby. Tvorí a modifikuje základnú strihovú dokumentáciu, vykonáva stupňovanie základného strihu do veľkostí, a to ručne ako aj s použitím dostupnej techniky (softvér i hardvér) určenej na tento účel.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Stupňovanie základného strihu je rozmnožovanie základného strihu do jednotlivých veľkostí pomocou prídavkov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7532 - Modelári a strihači odevov
SK ISCO-08: 7532001 - Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba odevov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Modelár textilu, odevov, obuvi

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
(Ako základný predpoklad pre daný NŠZ. )
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
(tovaroznalectvo vzhľadom na spôsob technologicého spracovania odevu, technické parametre materiálu (gramáž, zloženie) atď.)
4
druhy pomocných materiálov
(ovládanie a určovanie pomocných materiálov ako napr. výstužných materiálov, fixačných materiálov, elastických a gumových prúžkov a pod.)
4
odevné návrhárstvo
(výhodné pre pochopenie trojrozmeru konštrukcie strihu)
4
zhotovovanie strihov pre odevy
(Základný predpoklad pre daný NŠZ. Vedomosti aj z oblasti stupňovania základného strihu - tj rozmnožovania základného strihu do jednotlivch veľkostí pomocou prídavkov so znalosťou príslušných veľkostných tabuliek.)
4
odevné technológie
(ovládanie technológie spracovania odevu vzhľadom na tvorbu konštrukcie - tvarovanie strihovej konštrukcie s ohľadom na možnosti technologického spracovania do strihovej dokumentácie, pridanie prídavkov materiálu atď. )
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
(Chyby a spôsoby rozborov a skúšok textilných materiálov a produktov.)
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
(Ovládanie obsahovej stránky používaných systémov kvality a postup dodržiavania noriem z týchto systémov vyplývajúcich.)
4
tovaroznalectvo textilu, kože a obuvi
4
veľkostné sortimenty
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
4
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
(Posúdenie a spracovanie strihovej dokumentácie podľa kategórie zákazníka, napr. podľa regiónu, vekovej skupiny atď. )
4
branie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
3
zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
3
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
(Rozkreslenie návrhu do technických detailov s vyznačením detailov potrebných pre technické riešenia v konštrukcii strihu a následne v technológii spracovania. )
4
tvarovanie dielov odevov výstužnými materiálmi (žehlením a podlepovaním)
(Potreba aspoň teoretickej znalosti tvarovania dielov odevu výstužnými materiálmi.)
4
skúšanie rozpracovaných odevov a bielizne na postave zákazníka a rozhodovanie o potrebných úpravách, prípadne skúšanie odevov a bielizne pri úpravách a opravách
4
konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka
4
stanovenie spotreby materiálu na ušitie odevov
4
konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov podľa hodnôt z tabuliek výrobcu odevov
4
vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových odevných modelov
(základný predpoklad pre daný NŠZ)
4
ovládanie grafických programov v odevníctve
(Ovládanie grafických programov určených na tvorbu technických nákresov a samotnej strihovej dokumentácie.)
4
kladenie predlôh podľa zadania na výrez na rezacom zariadení
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia