NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kožušník a opravár kožušín


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2461

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Kožušník a opravár kožušín zhotovuje a zošľachťuje kožušnícke výrobky a predmety z kožušín, opravuje, upravuje a prepracováva ich.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08: 7531002 - Kožušník a opravár kožušín
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Kožušník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technológia spracovania kožušín
3
navrhovanie kožušníckych výrobkov
2
technológia úpravy usní a kožušín
3
technológia výroby kožušinového tovaru
3
technické kreslenie v kožušníckej a brašnárskej výrobe
2
materiály v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
(Druhy a vlastnosti kožušín, chyby materiálov, spôsoby rozborov a skúšok.)
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
3
obsluha kožušníckych automatov
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
2
žehlenie dielov kožušinových výrobkov
3
ručné a strojové šitie usňových výrobkov
3
opravy kožušinových výrobkov
(Resp. výmena častí kožušín pri opravách kožušinových výrobkov.)
3
pozdĺžne a priečne umiestňovanie kožušinových dielcov
3
stužovacie práce na kožušinových polotovaroch
3
mechanické úpravy hotových kožušinových výrobkov
(Česaním, klepaním, atď.)
3
úprava a dohotovanie kožušinových polovýrobkov na kožušinové výrobky
3
účasť a prezentácia kožušinových výrobkov na veľtrhoch, výstavách, v reklame, atď.
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia