NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik, opravár textilných a odevných strojov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2423

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Nastavovač textilných a odevných strojov, Zoraďovač textilných a odevných strojov

Charakteristika
Mechanik, opravár textilných a odevných strojov opravuje, nastavuje a kontroluje technické zariadenia a strojné systémy textilnej alebo odevnej výroby. Demontuje a montuje stroje, diagnostikuje, kontroluje technický stav, identifikuje poruchy, prípadne vykonáva servisné prehliadky či poskytuje servis, opravuje a nastavuje motory, mechanické časti, energetické agregáty strojov a zariadení príslušného typu. Obsluhuje potrebné diagnostické prístroje a opravárenské zariadenie, priebežne kontroluje kvalitu práce a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08: 7233004 - Mechanik, opravár textilných a odevných strojov
SK NACE Rev.2: Výroba textilu
Výroba odevov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
3
odevné technológie
3
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
3

Návrhy na doplnenie EKR
technológia montáže, demontáže a opráv strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
3
metódy a postupy identifikácie porúch strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textilnej výrobe
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej výrobe
3
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení pre textilnú výrobu
3
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
3
vedenie technickej dokumentácie textilnej a odevnej výroby
3
vykonávanie technických skúšok v textilnej výrobe
3

Návrhy na doplnenie: EKR
nastavovanie strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
3
identifikovanie chýb na strojoch a zariadeniach v textilnej a odevnej výrobe
3
montáž a demontáž zariadení a strojov v textilnej a odevnej výrobe
3
obsluha diagnostických prístrojov a opravárenských zariadení
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE