NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2419

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Majster výroby

Charakteristika
Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe, koordinuje a kontroluje činnosť výrobnej dielne, a to úseku povrchovej manipulácie, šitia zvrškov, montáže obuvi, výroby obuvníckych polotovarov a kožiarskej, kožušníckej a galantérnej výrobe. Motivuje zamestnancov k zvyšovaniu produktivity a kvality práce, spolupracuje s predvýrobnými útvarmi organizácie. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov. Vypracováva podklady pre mzdové ohodnotenie pridelených zamestnancov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 4 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08: 3122003 - Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 5
SKKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technológia šitia zvrškov obuvi
4
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
(Výroba gumovej a koženej obuvi. )
4
ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
5
systémy, normy a štandardy kvality v obuvníctve a spracovaní kože
5
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
( Druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok. )
5
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
4
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
5
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
5
technológia spracovania kože lúhovaním
4
technológia úpravy usní a kožušín
4
technológia výroby kožiarskych výrobkov
( Vrátane technológie výroby galantérneho (koženého) tovaru, kabeliek a iného brašnárskeho tovaru a kožených rukavíc. )
4
technológia spracovania kože
4
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania kožušín
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavovanie operatívnych plánov kožiarskej výroby
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v kožiarskej výrobe
5
kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
5
riadenie technologického úseku kožiarskej výroby
5
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení pre kožiarsku výrobu
5
vedenie prevádzkovej dokumentácie kožiarskej výroby
5
orientácia v normách a v technických podkladoch v kožiarskej alebo obuvníckej výrobe
5
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v kožiarskej výrobe
5
koordinácia zvereného prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku v kožiarskej výrobe
5
motivácia a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
5
obsluha obuvníckych a gumárenských strojov
4
spracovanie podkladov pre odmeňovanie zamestnancov v obuvníckej výrobe
4
určovanie optimálneho využívania výrobných kapacít na pracoviskách
5
riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia