NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2417

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe manažuje, koordinuje a kontroluje činnosť výrobnej dielne, strihárne a fixácie. Vykonáva prípravu a zábeh nových výrobkov a spolupracuje s predvýrobnými útvarmi organizácie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva aktivity súvisiace s podporou stimulácie a motivácie manažovaných pracovníkov s cieľom zabezpečenia maximálnej výkonnosti a kvality vykonávanej práce.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08: 3122002 - Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba textilu
Výroba odevov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
tímová práca Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
4
zhotovovanie strihov pre odevy
3
odevné návrhárstvo
4
odevné technológie
4
priemyselné šitie
3
technológia vyšívania
4
zhotovovanie scénických a krojových odevov
3
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
4
textilné návrhárstvo
4
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
textilné materiály a produkty
(Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby rozborov a skúšok.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
4
zabezpečovanie medzipodnikovej kooperácie v textilnej a odevnej výrobe
4
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
4
koordinácia prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku odevnej a textilnej výroby
4
riadiaca, koordinačná, priebežná a námatková kontrolná činnosť podriadených pracovníkov
4
organizácia priebežného prideľovania práce a zabezpečovanie rozpisu zmien pri viaczmennej prevádzke
(Organizovanie je jedna zo základných manažérskych funkcií. Organizovanie prostredníctvom majstra určuje ľuďom, ako majú zaisťovať plánované úlohy. Sleduje zároveň cieľ, aby vymedzené činnosti a deľba práce zodpovedali zvolenému kritériu výberu.)
4
sledovanie pracovných procesov v textilnej a odevnej výrobe
(Jedná sa o veľmi dôležitú činnosť líniového manažéra, prostredníctvom ktorej získava prehľad o priebežnom realizovaní zadefinovaných úloh konkrétneho zamestnanca a tímu s tým, že v prípade zistených odklonov od bežných štandardov v postupe práce prijíma operatívne opatrenia na zmenu stavu.)
4
hodnotenie podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
(Hodnotenie (verbálne, neverbálne, individuálne a kolektívne) je základom nielen pre mzdovú oblasť a otázky s ňou spojené, ale taktiež a čo je dôležité, aby bol zabezpečený priebežný prehľad o tom, ako zamestnanec a tím ľudí organizácie napredujú, resp. aj stagnujú z pohľadu kvalifikačných a odborných predpokladov. Mimo iného, proces hodnotenia, prostredníctvom hodnotiacich rozhovorov, otvára možnosti na priamu výmenu názorov medzi nadriadeným a podriadeným v rámci vopred stanovených a pre obidve strany známych tém rozhovoru. Predpokladom osoby majstra na zabezpečenie efektívneho výsledku v rámci prípravy a samotného procesu hodnotenia je, aby mal človek okrem dobrých komunikačných zručností, odborný prehľad o právach a povinnostiach hodnoteného zamestnanca, jeho mzdových nárokoch a aby ovplyvňoval pozitívnou energiou, otvoreným prístupom, prostredníctvom zrovnoprávnenia postavenia v tomto procese.)
4
spracovanie podkladov na odmeňovanie v textilnej a odevnej výrobe
(Odmeňovanie na základe konkrétnych kvantitatívnych a kvalitatívnych výsledkov práce každého ním riadeného zamestnanca. Spravodlivý a prehľadný systém odmeňovania zamestnancov predpokladá, že zamestnanec na pozícii majstra má požadované vedomosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch (Zákonník práce a nadväzujúce predpisy), najmä však o interných predpisoch v oblasti mzdového systému (mzdový predpis, prémiové poriadky, kolektívna zmluva). V rámci zabezpečenia tejto odbornej zručnosti sa očakáva a musí byť zabezpečená nestrannosť, t.j. neprihliada sa na priateľské vzťahy, čím sa predchádza demotivácii zamestnancov a rozporom so zákonom (antidiskriminačný zákon).)
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
(Predmetná odborná zručnosť predpokladá, že zamestnanec na pozícii majstra má stály prehľad o potrebách konkrétneho technického a technologického vybavenia výrobnej dielne v nadväznosti na konkrétne zaradenie výroby (materiály, doplnky, polotovary, fazóny ...), s čím súvisí dôsledná predpríprava v rámci zmeny aj v personálnom obsadení každého pracovného miesta, vrátane medzioperačného a konečného žehlenia.)
4
priebežné nastavovanie a opravy techniky v súčinnosti s údržbou závodu, resp. prevádzky
(Odborná zručnosť predpokladá využitie všeobecných poznatkov a možností technického vybavenia v textilnej a odevnej výrobe, poznanie prídavných aparátov viazaných na konkrétny druh pracovnej operácie a špeciálnej úpravy, resp. spracovania základného materiálu, doplnkov a drobnej prípravy (gombíky, nite, zipsy, vypchávky ...).)
4
vedenie základnej dokumentácie v textilnej a odevníckej výrobe
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia