NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Odevný dizajnér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2410

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Módny návrhár, Odevný dizajnér

Charakteristika
Návrhár odevov prostredníctvom kresby prináša nové modely odevov, navrhuje ich, a to na základe poznania a analýzy nových módnych trendov v oblasti strihových riešení a aktuálnych materiálov. Skúša vzorky odevov na figurínach alebo postavách a podľa potreby ich upravuje.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08: 2163002 - Návrhár odevov
SK NACE Rev.2: Výroba odevov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Módny návrhár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
tvorivosť (kreativita) Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
prezentovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
odevné návrhárstvo
(Vysoká úroveň zvládnutia kresby, prehľad o danej cieľovej skupine, cit pre odhad pri výbere z aktuálnej ponuky strihových a materiálových trendov tak, aby bola uspokojená daná cieľová skupina. Schopnosť zosúladiť vlastnú predstavivosť s technologickými možnosťami výroby a potrebami cieľového trhu, technický a technologický background.)
4
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
(Ovládanie technického kreslenia včítane kótovania, rozkresľovanie detailov výrobkov a špeciálnych prvkov.)
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
(Ovládanie materiálov na základe ich zloženia, spôsobu a možností technologického spracovania.)
4
materiály pre zhotovovanie dekorácií, druhy, vlastnosti, chyby a spôsoby spracovania
(Ovládanie širokej škály ozdobných materiálov, prúžkov, prámikov, štrasov, kamienkov a ozdôb.)
4
druhy, vlastnosti a chyby kožušín
4
zhotovovanie strihov pre odevy
(Pochopenie strihovej konštrukcie kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.)
4
odevné technológie
(Pochopenie odevných technológií kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.)
4
zhotovovanie scénických a krojových odevov
4
história odevov
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
4
módne trendy v odevoch
(Neustále samovzdelávanie, prehľad v módnych trendoch odevov a sledovanie vývoja módnych trendov v oblasti odevov a textilných materiálov.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
(Posudzovanie vo vzťahu k typu postavy, veku, regionálnym zvyklostiam, spoločenskému postaveniu a sociálnemu statusu atď.)
4
voľba materiálu vhodného na zhotovovanie odevov
(Rozlíšenie vhodnosti materiálov podľa druhu odevu.)
4
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
(Pochopenie tvorby technického nákresu a popisu vo vzťahu k tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky nakresliť a zhotoviť.)
4
skúšanie rozpracovaných odevov na postave zákazníka a rozhodovanie o potrebných úpravách, prípadne skúšanie odevov pri úpravách a opravách
4
stanovovanie druhov polotovarov a galantérnych doplnkov pre odevné výrobky
4
navrhovanie vlastných podôb a úprav scénických kostýmov a krojov
4
návrh a ručné zhotovovanie prototypu dámskych spoločenských klobúkov, ozdôb a kvetín z textílií a iných materiálov
4
riadenie návrhárskych a konštrukčných prác v odevnom priemysle
(Zručnosť riadenia v prípade vedúceho pracovníka návrhárskeho tímu.)
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
(Pochopenie odevných technológií a pracovných postupov kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.)
4
použitie výstužových materiálov
(Určenie dielov odevov, u ktorých je potrebné použitie výstužových materiálov (žehlením a podlepovaním).)
4
zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
3
branie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia