NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Návrhár textilných materiálov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2409

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Dessinatér tkanín a pletenín, Priemyselný dizajnér, Textilný dizajnér, Textilný výtvarník, Výtvarník textilných výrobkov

Charakteristika
Návrhár tkanín navrhuje nové druhy textílií a vypracováva technickú dokumentáciu na ich zaradenie do textilnej výroby. Podľa predlôh alebo podľa vlastných výtvarných koncepcií, na základe poznania módnych trendov navrhuje a vyvíja nové typy a vzory tkanín po stránke väzobnej techniky, materiálov, či farieb. Zhotovuje prototypy a vzorky, skúša, posudzuje a upravuje ich. Spolupracuje na realizácii svojich návrhov v sériovej, priemyselnej alebo zákazkovej výrobe.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08: 2163001 - Návrhár textilných materiálov
SK NACE Rev.2: Výroba textilu
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Módny návrhár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
digitálna tvorba technickej dokumentácie
4
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
4
textilné návrhárstvo
4
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
4
technológia výroby textílií
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
4
vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových modelov textílií
4
vytváranie textilných tvarov, strihov a nomenklatúrnych výrobkov, vrátane ďalších prípravkov do výroby
4
spracovanie dokumentácie na výrobu textílií
(spotrebné normy a podklady pre výkonové normy )
4
stanovovanie druhov polotovarov a množstva materiálu na textilnú výrobu
4
navrhovanie a vytváranie nových dezénov klasickými a digitálnymi technológiami
4
aplikovanie módnych trendov vo výrobe textilu a odevov
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE