NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Zamestnanec bezpečnostnej ochrany letiska, Zamestnanec detekčnej kontroly

Charakteristika
Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve vykonáva detekčnú kontrolu osôb, vecí a tovaru vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letiska.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vyhľadáva predmety a veci, ktoré sú zakázané alebo je po nich vyhlásené pátranie, zabezpečuje režimové opatrenia v určených bezpečnostných zónach letiska. Pripravuje cestujúcich, personál a osoby tretích subjektov na detekčnú kontrolu koordináciou v priestore pred detekčnou kontrolou, usmernením na správne uloženie príručnej batožiny na dopravníkový pás RTG, usmernením cestujúcich na priechod cez rámový detektor kovov, kontrolou palubných vstupeniek a oprávnení k vstupu do vyhradeného bezpečnostného priestoru. Vykonáva bezpečnostnú kontrolu motorových vozidiel, mobilných mechanizačných prostriedkov, dodávok tovaru, jedál a nápojov na vstupných bodoch pri vjazde do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 5414 - Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti
SK ISCO-08: 5414010 - Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
SK NACE Rev.2: Letecká doprava
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Pracovník SBS

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
rozhodovanie Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
tímová práca Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
(Zákonné ustanovenia, interné postupy, nariadenia, organizačné normy a smernice pre výkon informačnej a hliadkovej služby za účelom ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku a objektov.)
4
spôsoby obsluhy zariadení detekčnej kontroly
(Spôsoby obsluhy RTG, EDS a EDT zariadení.)
4
postupy detekčnej kontroly osôb, vecí a tovaru
4
pravidlá koordinácie cestujúcich a personálu letiska v priestore pred a počas detekčnej kontroly
4
cudzí jazyk
(Základné pokyny cestujúcim v priestore pred detekčnou kontrolou v slovenskom a anglickom jazyku.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spolupráca s krízovým riadením letiska v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej situácie
(Príprava cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov na detekčnú kontrolu koordináciou v priestore pred detekčnou kontrolou.)
4
koordinácia cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov počas detekčnej kontroly
(Usmernenie osôb na správne uloženie príručnej batožiny na dopravníkový pás RTG, usmernenie osôb na priechod cez rámový detektor kovov.)
4
dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
(Kontrola motorových vozidiel, mobilných mechanizačných prostriedkov, dodávok tovaru, jedál a nápojov.)
4
detekčná kontrola osôb, vecí a tovaru
(Vyhľadávanie predmetov a veci, ktoré sú zakázané alebo je po nich vyhlásené pátranie.)
4
kontrola palubných vstupeniek a oprávnení na vstup do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
obsluha zariadení detekčnej kontroly
(Obsluha RTG, EDS a EDT zariadení.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE