NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pracovník vybavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
24017

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Pracovník služieb pre cestujúcich, Pracovník vo výpravni, Referent vybavenia cestujúcich v leteckej preprave

Charakteristika
Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave vykonáva komplexné služby obchodného vybavovania cestujúcich a batožín.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vybavuje cestujúcich a batožiny manuálne a vo vybavovacích systémoch a zabezpečuje všetky služby s tým spojené. Spolupracuje s ďalšími zložkami letiska, ktoré sa podieľajú na zabezpečení prevádzky na letisku, poskytuje informácie a služby prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Pracuje v pokladni, predáva letenky, spracováva agendu vyúčtovania, kontroluje úplnosť a platnosť vystavených dokladov a koordinuje cestujúcich pri príletoch a odletoch.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 5111 - Obsluhujúci pracovníci v leteckej a lodnej doprave
SK ISCO-08: 5111003 - Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave
SK NACE Rev.2: Letecká doprava
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Stevard

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
vybavovacie systémy
(Jednotlivých leteckých spoločností.)
4
druhy cestovných dokladov
4
pravidlá koordinácie cestujúcich pri príletoch a odletoch
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
4
zásady BOZP a PO
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vybavovanie cestujúcich a batožín, obsluha vybavovacích systémov
4
práca v pokladni pri predaji leteniek
(Predaj leteniek, ich vyúčtovanie, vyberanie poplatkov za nadváhu batožín.)
4
koordinácia cestujúcich pri príletoch a odletoch
4
asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim so zdravotným postihnutím
4
poskytovanie informácií a rád cestujúcim
(Poskytovanie informácií cestujúcim osobne, prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a elektronickou poštou.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
spolupráca s ďalšími prevádzkovými zložkami letiska
(Zabezpečovanie prevádzky letiska v spolupráci s ďalšími prevádzkovými zložkami letiska.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE