NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dispečer letiskovej prevádzky


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Koordinátor letiskovej prevádzky, Riadiaci letiskovej prevádzky

Charakteristika
Dispečer letiskovej prevádzky koordinuje a usmerňuje činnosti leteckých dopravcov v oblasti poskytovania prevádzkových služieb, posudzuje prevádzkyschopnosť letiska a rozhoduje o vyradení nespôsobilých zariadení a letiskových pohybových plôch z prevádzky. Distribuuje prevádzkovým zložkám letiska informácie o procese odbavovania lietadiel a prideľuje letiskové stojiská.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Dispečer letiskovej prevádzky pravidelne vyhodnocuje a kontroluje povrch letiskových pohybových plôch, zabezpečuje publikačnú činnosť požadovanú leteckými predpismi, koordinuje činnosti súvisiace s údržbou letiskových pohybových plôch a svetelných zabezpečovacích zariadení, zabezpečuje styk a komunikáciu letiska s leteckými prevádzkovateľmi. Koordinuje činnosť prevádzkových zložiek v odbavovacom procese, vedie evidenciu pohybov lietadiel a súvisiacu dokumentáciu, schvaľuje prevádzkyschopnosť letiska, zabezpečuje prevádzku za znížených hodnôt viditeľnosti a informuje vedenie letiska o mimoriadnych udalostiach.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3154 - Riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej doprave
SK ISCO-08: 3154003 - Dispečer letiskovej prevádzky
SK NACE Rev.2: Letecká doprava
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Riadiaci letovej prevádzky

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
4
predpisy v oblasti medzinárodného civilného letectva
4
bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
metódy dispečerského riadenia leteckej dopravy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
príprava správ vedeniu spoločnosti
4
spolupráca s orgánmi verejnej správy, ochrany prírody a životného prostredia a inými orgánmi a organizáciami
( )
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vyhodnocovanie a kontrola povrchu letiskových pohybových plôch
4
evidovanie pohybov lietadiel
4
spracovanie prevádzkovej dokumentácie
4
meranie brzdných účinkov
4
prideľovanie letiskových stojísk
4
usmerňovanie činnosti leteckých dopravcov
4
vyraďovanie nespôsobilých zariadení a letiskových pohybových plôch z prevádzky
4
rozhodovanie o procesoch odbavovania lietadiel, riadenie pohybu lietadiel po letiskovej ploche, navádzanie na štart a pristátie, vydávanie povolení k pristátiu a vzletu
4
publikačná činnosť požadovaná leteckými predpismi
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE