NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Odborný pracovník pre kooperácie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
23951

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Logistik pre kooperačné vzťahy, Manažér pre výrobné kooperácie

Charakteristika
Odborný pracovník pre kooperácie získava organizácie na spoluprácu v oblasti výrobných kapacít. Posudzuje vhodnosť kooperačných organizácií s ohľadom na ich technické vybavenie, odbornú spôsobilosť, kvalifikované personálne vybavenie a primeraný servis. Koordinuje spoluprácu s organizáciami z hľadiska dodržania termínov. Dohaduje ceny, kvalitatívne parametre a technológie. Rieši vzniknuté problémy v rámci procesu stanovených činností.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Realizáciou činností vyplývajúcich zo základnej charakteristiky zamestnania rozširuje pracovný proces do externého prostredia, čím eliminuje sezónne výkyvy v potrebe výrobných kapacít a umožňuje užšiu špecializáciu vlastného výrobného procesu. Zväčšením objemu výroby zabezpečuje lepšiu efektívnosť fixných nákladov firmy, pozitívne ovplyvňuje dĺžku výrobného procesu a tým zabezpečuje skrátenie termínu dodávky zákazníkovi.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08: 3339007 - Odborný pracovník pre kooperácie
SK NACE Rev.2: Výroba textilu
Výroba odevov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Obchodný sprostredkovateľ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
odevné technológie
4
materiály a polotovary v textilnej alebo odevnej výrobe
4
ekonomika a riadenie odevnej výroby
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
4
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
4
obchodné vzťahy
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
4
ekonomika podnikateľského subjektu
4
obchodné vyjednávanie
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
4

Návrhy na doplnenie EKR
výrobný proces textilnej a odevnej výroby
4
odborná terminológia v textilnej a odevnej výrobe
4
operatívne a strednodobé plánovanie v textilnej a odevnej výrobe
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
4
orientácia v normách kvality v odevnej výrobe
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
4
kontrola plnenia operatívnych plánov odevnej výroby
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie odevnej výroby
4
koordinácia operatívnych plánov odevnej výroby a prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi organizácie
4

Návrhy na doplnenie: EKR
vyhodnocovanie prieskumu trhu v odevnej a textilnej výrobe
4
komunikácia s potenciálnymi obchodnými partnermi
4
vyjednávanie obchodných, zmluvných a cenových podmienok
4
koordinácia spolupráce s externými dodávateľmi
4
posudzovanie vhodnosti kooperačných organizácií
(so zameraním na technické vybavenie, odbornú spôsobilosť, kvalifikované personálne vybavenie a servis)
4
príprava podkladov, uzatváranie zmluvných vzťahov a kontrola plnenia zmluvných podmienok
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE