NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista konštruktér v odevnej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2388

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Špecialista konštruktér v odevnej výrobe pripravuje a polohuje výrobnú strihovú dokumentáciu, aj pre prototypy nových fazón, podieľa sa na tvorbe strihových polôh pre cenovú kalkuláciu a výrobu. Zabezpečuje činnosti na výstupe strihovej dokumentácie z CAD systému.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141043 - Špecialista konštruktér v odevnej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba odevov
EKR: Úroveň 5
SKKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista textilnej, odevnej výroby, Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technické kreslenie v textile, odevníctve alebo spracovaní kožušín
5
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
5
odevné návrhárstvo
5
zhotovovanie strihov pre odevy
(Konštruovanie, modelovanie a stupňovanie strihov.)
5
odevné technológie
5
priemyselné šitie
3
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
5
vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových odevných modelov
5
tvorba odevných tvarov, strihov a nomenklatúrnych výrobkov, vrátane ďalších prípravkov do výroby
5
konštruovanie strihových dielov a súčastí odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka, modelová úprava základného strihu
5
spracovávanie technického nákresu a technického popisu odevu alebo modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
5
tvorba strihov jednotlivých dielov kostýmu a bielizne
5
návrh scénických kostýmov a odevných súčastí
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia