NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2383

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Výskumný a vývojový pracovník

Charakteristika
Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe tvorivým spôsobom využíva nové vedecké poznatky pri vývoji nových výrobkov a postupov vo väzbe na možnosti ich budúceho využitia v subjektoch textilnej a odevnej výroby a uplatnenia na domácom a zahraničných trhoch. Zabezpečuje konkrétne procesy nových projektov a systémov textilnej a odevnej výroby. Inovuje existujúce postupy, metódy a procesy výroby textilu a odevov s cieľom posilnenia konkurenčnej schopnosti sektora textilnej a odevnej výroby.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141006 - Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba textilu
Výroba odevov
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista textilnej, odevnej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
7
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
7
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
4
technológie textilnej a odevnej výroby
7
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
7
digitálna tvorba technickej dokumentácie
7
princípy normalizácie, certifikácie a akreditácie v textile a odevoch
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4

Návrhy na doplnenie EKR
laboratórna technika a laboratórne postupy v textilnej a odevnej výrobe
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
získavanie a analyzovanie vstupných dát pre potreby výskumu a vývoja
7
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v spolupráci s hospodárskou praxou
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
(s dôrazom na výrobkovú a technologickú inováciu )
7
spracovanie odborných stanovísk, posudkov a expertíz k výskumným úlohám v oblasti textilnej a odevnej výroby
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej výrobe
7
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
7

Návrhy na doplnenie: EKR
spolupráca pri vývoji nových technológií v textilnej a odevnej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
7
vyhodnocovanie výsledkov výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
(aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v spolupráci s hospodárskou praxou)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia