NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
2367

Garancia
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože obsluhuje stroje a zariadenia zabezpečujúce výrobu a úpravu kožušinových a kožených výrobkov a koženej galantérie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 8155 - Operátori zariadení na úpravu kožušín a kože
SK ISCO-08: 8155000 - Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
SK NACE Rev.2: Výroba kože a kožených výrobkov
EKR: Úroveň 3
SKKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby kožušín a kože

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technické kreslenie v kožiarskej a obuvníckej výrobe
2
technológia výroby galantérneho, kožušníckeho a koženého tovaru
3
technológia úpravy usní a kožušín
3
technológia spracovania kože
3
materiály v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
(Druhy a vlastnosti kožušín a usní, chyby materiálov, spôsoby rozborov a skúšok.)
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
1

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
3
strojová montáž kožušinových výrobkov
3
obsluha strojov vo vysekávacej dielni
3
obsluha kožiarskych a kožušníckych strojov a zariadení
3
posudzovanie kvality kožušín a kožušinových výrobkov
2
ručné a strojové šitie usňových a kožušinových výrobkov
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba kožiarskych a kožušníckych strojov a zariadení
3
posudzovanie kvality usní
2

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia